Zo werkt de raad

Voorbereidende vergaderingen, daarna besluitvorming

De agendacommissie van de raad beoordeelt op welke wijze raadsvoorstellen of bespreekverzoeken worden behandeld door de raad en hoe de agenda's van de Politieke avonden en Thema-avonden eruit gaan zien. Raadsleden- en commissieleden krijgen de gelegenheid om schriftelijk technische vragen te stellen over een geagendeerd onderwerp op een vergaderavond. Vervolgens worden onderwerpen oordeelsvormend (debat) op een Politieke avond. Het kan ook zo zijn dat het nodig is om een onderwerp verder uit te diepen, in een beeldvormende bijeenkomst, voordat de raad over een onderwerp in debat gaat. Besluiten worden genomen tijdens de raadsvergadering.

De raad vergadert op donderdag

De Politieke avonden, Thema-avonden en de raadsvergaderingen vinden plaats op de donderdagen. De vergaderingen worden bijna altijd in het gemeentehuis gehouden en iedereen is welkom om de vergaderingen, met uitzondering van de besloten bijeenkomsten, bij te wonen. De vergaderingen staan ook aangekondigd op de gemeentepagina in de Woerdense Courant.

Raadsvergaderingen

In de raadsvergadering neemt de raad besluiten over raadsvoorstellen die zijn geagendeerd zijn en over moties en amendementen die in de vergadering worden ingediend door raadsleden.

De raad behandelt niet alleen raadsvoorstellen. De raad kan bijvoorbeeld ook een motie of een rapport zonder onderliggend raadsvoorstel als agendapunt behandelen. Tevens kunt u als inwoner tijdens 'De inwoner aan het woord' inspreken over actualiteiten of een door u aangedragen onderwerp. Daarnaast kunnen raadsleden vragen stellen aan het college over actuele onderwerpen bij het agendapunt 'Raadsvragen'.

Nadat de bespreekpunten zijn besproken wordt de vergadering gesloten. De vergadering duurt tot uiterlijk 23:30 uur. De raad kan besluiten om na het verstrijken van dit tijdstip door te vergaderen, maar de mogelijkheid bestaat ook om de vergadering te schorsen en voort te zetten op de reserveavond die meestal gepland staat voor de dinsdag volgend op de politieke avond waarop de raadsvergadering plaatsvond.

Hamerstukken en bespreekstukken

De agendacommissie van de raad beoordeelt op welke wijze raadsvoorstellen of bespreekverzoeken worden behandeld door de raad. Op de Politieke avond kan de commissie na bespreking adviseren om voorstellen niet verder te bespreken in de raadsvergadering, maar deze als hamerstuk te agenderen in de raadsvergadering. Zonder beraadslaging, met een hamerslag, neemt de raad een besluit over deze voorstellen. Andere raadsvoorstellen vragen om een verdere bespreking en discussie. Het is ook mogelijk dat de agendacommissie redenen ziet om een raadsvoorstel rechtstreeks als hamerstuk door te geleiden naar de raadsvergadering.

Andere bijeenkomsten

Wanneer daar aanleiding voor is, organiseert de raad een hoorzitting, een informatiebijeenkomst of een presentatie over een specifiek onderwerp. Deze bijeenkomsten worden van te voren aangekondigd en u bent welkom om ze bij te wonen. De bijeenkomsten vinden plaats op de Thema-avond.