Zo werkt de raad

Voorbereidende vergaderingen, daarna besluitvorming

De Agendacommissie van de raad beoordeelt op welke wijze raadsvoorstellen of bespreekverzoeken worden behandeld door de raad en hoe de agenda's van de Politieke avonden eruit gaan zien. In de meeste gevallen worden raadsvoorstellen beeldvormend in Het Beeld en daarna oordeelsvormend in Het Debat door de raad behandeld op de Politieke avond. Op de Politieke avond vindt de meningsvorming en oordeelsvorming over onderwerpen plaats en kunt u inspreken over de te behandelen onderwerpen. Besluiten worden genomen tijdens de raadsvergadering. Meer informatie over de werkwijze en manier van vergaderen van de raad kunt u in de handleiding Raad op Donderdag vinden.

De raad vergadert op donderdag

De Politieke avond en de raadsvergadering vinden om de week plaats op de donderdagen. De vergaderingen worden bijna altijd in het vergadercentrum gehouden en iedereen is welkom om de vergaderingen, met uitzondering van de besloten bijeenkomsten, bij te wonen. De vergaderingen staan ook aangekondigd op de gemeentepagina in de Woerdense Courant.

Raadsvergaderingen

De raadsvergadering vindt plaats op donderdag in de week na de potlitieke avond. In de raadsvergadering neemt de raad besluiten over raadsvoorstellen die zijn geagendeerd zijn en over moties en amendementen die in de vergadering worden ingediend door raadsleden.

De raad behandelt niet alleen raadsvoorstellen. De raad kan bijvoorbeeld ook een motie of een rapport zonder onderliggend raadsvoorstel als agendapunt behandelen. Tevens kunt u als burger tijdens 'De inwoner aan het woord' inspreken over actualiteiten of een door u aangedragen onderwerp. Daarnaast kunnen raadsleden vragen stellen aan het college over actuele onderwerpen bij het agendapunt 'Raadsvragen'.

Nadat de bespreekpunten zijn besproken wordt de vergadering gesloten. De vergadering duurt tot uiterlijk 23:30 uur. De raad kan besluiten om na het verstrijken van dit tijdstip door te vergaderen, maar de mogelijkheid bestaat ook om de vergadering te schorsen en voort te zetten op de reserveavond die meestal gepland staat voor de dinsdag volgend op de politieke avond waarop de raadsvergadering plaatsvond.

Hamerstukken en bespreekstukken

De Agendacommissie van de raad beoordeelt op welke wijze raadsvoorstellen of bespreekverzoeken worden behandeld door de raad en hoe de agenda's van de Politieke avonden eruit gaan zien. In de meeste gevallen worden raadsvoorstellen beeldvormend in Het Beeld en daarna oordeelsvormend in Het Debat behandeld op de Politieke avond. De raad kan op de Politieke avond besluiten om de voorstellen vervolgens niet verder te bespreken in de raadsvergadering, maar deze als hamerstuk te agenderen in de raadsvergadering. Zonder beraadslaging, met een hamerslag, neemt de raad een besluit over deze voorstellen. Andere raadsvoorstellen vragen om een verdere bespreking en discussie. Het is ook mogelijk dat de Agendacommissie redenen ziet om een raadsvoorstel niet te agenderen voor Het Beeld of Het Debat, maar rechtstreeks als hamerstuk doorgeleidt naar de raadsvergadering.

Andere bijeenkomsten

Wanneer daar aanleiding voor is, organiseert de raad een hoorzitting, een informatiebijeenkomst of een presentatie over een specifiek onderwerp. Deze bijeenkomsten worden van te voren aangekondigd en u bent welkom om ze bij te wonen. De bijeenkomsten vinden plaats op de politieke avond.