Woordenlijst

Raadsvoorstel
Een raadsvoorstel is een voorstel van het college (burgemeester en wethouders) aan de raad om een besluit te nemen. In een raadsvoorstel staat altijd exact omschreven welk besluit er gevraagd wordt. Daarnaast bevat een raadsvoorstel een toelichting op het besluit, vaak met een uitleg waarom dit besluit nu voorligt en welke argumenten mee hebben gespeeld. De raad stemt in de raadsvergadering over het voorliggende besluit. Als de raad het besluit wil wijzigen kan dat middels een amendement.

Amendement
Voordat de raad over een voorstel stemt, kunnen raadsleden amendementen indienen. Amendementen zijn wijzigingen in voorliggende voorstellen. Als de raad vóór een amendement stemt, wijzigt daarmee het voorstel. De raad stemt dan ook altijd eerst over de amendementen en daarna over het (eventueel gewijzigde) voorstel.

Motie
Met een motie doet de raad een verzoek aan het college (of de griffie) om iets te doen of juist niet te doen. Ieder raadslid kan een motie indienen. Vaak zoeken raadsleden al voor de vergadering steun voor hun motie bij collega-raadsleden. Maar pas in de raadsvergadering wordt er echt gestemd. Bij een meerderheid van stemmen is de motie aangenomen. Zo niet, dan is de motie verworpen.

Initiatiefvoorstel
Een initiatiefvoorstel is bijna hetzelfde als een raadsvoorstel, maar hierbij komt het initiatief vanuit de raad zelf. Een initiatiefvoorstel wordt door een of meer raadsleden aan de raad voorgelegd ter besluitvorming.

Toezegging
Bij een toezegging belooft de burgemeester of een van de wethouders aan de raad iets te doen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een schriftelijke vraag of een motie.

Vergadermodel
De raad neemt besluiten via het BOB-model. Dat staat voor Beeld-Oordeel-Besluit en dat betekent dat besluiten die voorliggen eerst worden behandeld op een Politieke Avond waar raadsleden zich een Beeld kunnen vormen door vragen te stellen aan de wethouder en insprekers te horen. Dan volgt een debat waarin zij hun Oordeel kunnen vormen en delen met elkaar. Tot slot neemt de raad een Besluit. Dat gebeurt altijd in een raadsvergadering. Onderwerpen waarover de raad niet (op korte termijn) een besluit hoeft te nemen maar die wel van belang zijn voor de raad, komen aan bod tijdens Thema-avonden.

Raadsinformatiebrief
Met een raadsinformatiebrief informeert het college de raad over een bepaald onderwerp. De term raadsinformatiebrief wordt vaak afgekort naar RIB. De raad kan een raadsinformatiebrief ter bespreking agenderen, zodat de raadsleden gelegenheid hebben vragen te stellen aan elkaar en aan het college.

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)
Ieder raadslid kan aan het college schriftelijke vragen stellen over politieke onderwerpen. Deze vragen dienen binnen 30 dagen schriftelijk beantwoord te worden. De antwoorden op de vragen zijn openbaar en zijn terug te vinden bij de ingekomen stukken. De term 'artikel 42' verwijst naar het Reglement van Orde van de raad van Woerden waarin de voorwaarden voor deze vragen staan omschreven in artikel 42.

Actualiteitenhalfuur
Over onderwerpen die urgent en/of actueel zijn kunnen raadsleden ook mondeling tijdens de raadsvergadering vragen stellen aan het college.