Raadsvergadering

Op de laatste donderdag van de maand vindt de raadsvergadering plaats. Alleen raadsleden mogen aan de raadsvergadering deelnemen, maar iedereen kan de raadsvergadering volgen vanaf de publieke tribune of via de livestream op deze website. De raadsvergadering begint met een tekst die de burgemeester uitspreekt. Deze tekst luidt:

'Voorafgaand aan deze vergadering, waarin wij samenkomen om de belangen van de gemeente Woerden en haar inwoners te dienen, spreken wij de hoop uit dat onze arbeid vrucht zal dragen. Mogen wij kracht en inspiratie putten uit onze geloofs- en levensovertuigingen met juiste waardering voor elkaars mening. De vergadering is geopend.'

Na de opening gaat iedereen zitten en wordt de agenda van de raadsvergadering vastgesteld.

Na vaststelling van de agenda volgt het onderdeel 'De inwoner aan het woord' waarbij inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen of bedrijven de raad kunnen toespreken over een actueel onderwerp. Daarna krijgen de leden van de raad de gelegenheid om vragen aan het college te stellen over een actuele of urgente kwestie. Vervolgens worden de besluitenlijsten van de vorige vergaderingen, de wijze van afdoening van ingekomen stukken aan de raad, de langetermijnagenda van de raad en de hamerstukken vastgesteld.

Op de Politieke Avonden wordt over raadsvoorstel gedebatteerd. Na de behandeling op de Politieke Avond worden raadsvoorstellen doorgeleid naar de raadsvergadering ter besluitvorming. Sommige raadsvoorstellen worden op de hamerstukkenlijst geplaatst waarbij de raad zonder beraadslaging, met een hamerslag, een besluit neemt over het voorstel.

Na het besluiten over hamerstukken worden de raadsvoorstellen behandeld die op de Politieke Avond zijn aangemerkt als bespreekpunt voor de raadsvergadering. Daarbij wordt vooral gesproken over de wijzigingsvoorstellen (amendementen) en aanvullende verzoeken (moties) die raadsleden bij het raadsvoorstel kunnen indienen.

Het laatste inhoudelijke onderdeel op de agenda zijn de moties vreemd aan de orde van de dag. Een 'motie vreemd' wordt door eeen of meer raadsleden ingediend om een actueel probleem te agenderen, waarover de raad een dringend verzoek aan het college kan doen. Ook over moties vreemd wordt meestal eerst op een Politieke Avond gedebatteerd.

Nadat de bespreekpunten zijn behandeld wordt de vergadering gesloten. De vergadering duurt tot uiterlijk 23.30 uur.