Jaarverslag

In het jaarverslag van de rekenkamer staat welke onderzoeken zij heeft afgerond en tot welke besluiten van de gemeenteraad dit heeft geleid. Tevens wordt beschreven wat de stand van zaken is van de onderzoeken die nog doorlopen vanuit het jaar daarvoor. Ook wordt verslag gedaan van alle overige activiteiten die de rekenkamer dat jaar heeft ontplooid. Tot slot legt zij verantwoording af over de besteding van het haar toegekende budget.

De jaarverslagen zijn openbaar.

U kunt de jaarverslagen hieronder downloaden: