Presidium

Het Presidium vormt het dagelijks bestuur van de gemeenteraad. Het Presidium wordt gevormd door de fractievoorzitters en wordt voorgezeten door een raadslid (thans: Marco Hollemans).

De burgemeester en de griffier zijn adviseurs van het Presidium.

Het Presidium heeft onder meer tot taak het vaststellen van het vergaderschema van de raad. Verder worden er in het Presidium afspraken gemaakt over de vergaderorde, voordracht van personen, etcetera.