Zo werkt de raad

Meer informatie over de werkzaamheden van de gemeenteraad vindt u in dit handboek.

Voorbereidende vergaderingen, daarna besluitvorming
De agendacommissie van de raad beoordeelt op welke wijze raadsvoorstellen of bespreekverzoeken worden behandeld door de raad en hoe de agenda's van de Politieke Avonden en Thema-avonden eruit gaan zien. Raadsleden- en commissieleden krijgen de gelegenheid om schriftelijk technische vragen te stellen over een geagendeerd onderwerp op een vergaderavond. Vervolgens worden onderwerpen oordeelsvormend (debat) besproken op een Politieke Avond. Het kan ook zo zijn dat het nodig is om een onderwerp verder uit te diepen, in een beeldvormende bijeenkomst, voordat de raad over een onderwerp in debat gaat. Besluiten worden genomen tijdens de raadsvergadering.

De raad vergadert op donderdag
De Politieke Avonden, Thema-avonden en de raadsvergaderingen vinden plaats op de donderdagen. De vergaderingen worden bijna altijd in het gemeentehuis gehouden en iedereen is welkom om de vergaderingen, met uitzondering van de besloten bijeenkomsten, bij te wonen. De vergaderingen staan ook aangekondigd op de gemeentepagina in Het Kontakt.

Raadsvergaderingen
In de raadsvergadering neemt de raad besluiten over raadsvoorstellen die zijn geagendeerd en over moties en amendementen die in de vergadering worden ingediend door raadsleden.
Tevens kunt u als inwoner tijdens 'De inwoner aan het woord' inspreken over actualiteiten of een door u aangedragen onderwerp. Daarnaast kunnen raadsleden vragen stellen aan het college over actuele onderwerpen bij het agendapunt 'Actualiteitenhalfuur'.

Nadat de bespreekpunten zijn besproken, wordt de vergadering gesloten. De vergadering duurt tot uiterlijk 23.30 uur. De raad kan besluiten om na het verstrijken van dit tijdstip door te vergaderen, maar de mogelijkheid bestaat ook om de vergadering te schorsen en voort te zetten op de reserveavond die meestal gepland staat voor de eerstvolgende dinsdag.

Hamerstukken en bespreekstukken
De agendacommissie van de raad beoordeelt op welke wijze raadsvoorstellen of bespreekverzoeken worden behandeld door de raad. Op de Politieke Avond kunnen de deelnemende woordvoerders na bespreking adviseren om voorstellen niet verder te bespreken in de raadsvergadering, maar deze als hamerstuk te agenderen. Zonder verdere bespreking, met een hamerslag, neemt de raad een besluit over deze voorstellen. Andere raadsvoorstellen vragen om een verdere bespreking en discussie. Het is ook mogelijk dat de agendacommissie redenen ziet om een raadsvoorstel rechtstreeks als hamerstuk door te geleiden naar de raadsvergadering.

Andere bijeenkomsten
Wanneer daar aanleiding voor is, organiseert de raad een hoorzitting, een informatiebijeenkomst of een presentatie over een specifiek onderwerp. Deze bijeenkomsten worden van tevoren aangekondigd en u bent welkom om ze bij te wonen. De bijeenkomsten vinden meestal plaats op een Thema-avond.