Politieke avond 14 mei 2020 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Er worden 2 sessies parallel gehouden over dit onderwerp. De collegeleden worden 'verdeeld' over de twee sessies.

  Raadsleden en fractieassistenten worden verzocht om tijdig technische vragen te stellen en aan te geven welke bespreekpunten er zijn voor de bespreking met de collegeleden. Technische vragen worden zo mogelijk voor de vergadering beantwoord.

  Portefeuilles wethouder Noorthoek: Verkeer en vervoer, Parkeren en parkeerbeleid, Economische zaken (met uitzondering van arbeid),  Herstructurering bedrijventerrein en schuifruimte, Transformatie Middelland en ontwikkeling stationsgebied. Visie en ontwikkeling (samen met wethouder De Weger, wethouder Noorthoek is 1e aanspreekpunt), Recreatie en toerisme, Jeugdzorg (inclusief inkoop), Volksgezondheid en sport, Wijk- en dorpswethouder van: Kamerik, Rijnoevers en bedrijventerrein BIZ

  Portefeuilles wethouder Becht: Economische zaken (arbeid), Werk en inkomen, Onderwijs (inclusief huisvesting, leerplicht, RBL, leerlingenvervoer en passend onderwijs), Personeel en organisatie, Automatisering, informatisering en zaakgericht werken, ICT coöperatie, Regionale samenwerking inclusief Oudewater, Verbonden partijen, Cultuur, Iedereen doet mee (inclusie), Binnenstad (binnenstadsvisie en beleid over winkels, horeca en terrassen), Weekmarkt en streekmarkt, Armoedebestrijding, Wijk- en dorpswethouder van: Zegveld, Staatsliedenkwartier en binnenstad

  vergroten verkleinen laden...
 • Er worden 2 sessies parallel gehouden over dit onderwerp. De collegeleden worden 'verdeeld' over de twee sessies. Deze sessie, sessie 1b, zal niet live worden uitgezonden. Binnen enkele dagen komt een opname beschikbaar van deze sessie.

  Raadsleden en fractieassistenten worden verzocht om tijdig technische vragen te stellen en aan te geven welke bespreekpunten er zijn voor de bespreking met de collegeleden. Technische vragen worden zo mogelijk voor de vergadering beantwoord.

  Portefeuilles burgemeester Molkenboer: Bestuurlijke zaken en juridische zaken, Openbare orde en veiligheid, Burgerzaken en communicatie, Citymarketing/stadspromotie, Dienstverlening, Evenementen en kaasmarkt, Archiefzaken

  Portefeuilles wethouder Bolderdijk: Financiën, Grondbeleid en grondbedrijf, Openbare ruimte / IBOR, Bodemdaling, klimaatbestendig en regiodeal, Water en waterketen, Vastgoed (o.a. renovatie nieuwe gemeentehuis), Informatieveiligheid en privacy, Inkoop, Toezicht en handhaving, Begraven (begraafplaatsen en crematorium), Dierenwelzijn, Wijk- en dorpswethouder van: Harmelen, Molenvliet, Bomen- en Bloemenbuurt

  Portefeuilles wethouder De Weger: Welzijn en Jongerenwerk, Wmo (incl. inkoop) Integrale toegang Woerden Wijzer/Cumulus (1e aanspreekpunt sociaal domein), Schuldhulpverlening, Statushouders en vluchtelingen, Gebiedsgericht werken en leefbaarheid, Coördinatie burgerparticipatie, Ruimtelijke ordening en omgevingswet, Vergunningverlening, Bouwen en wonen, Transformatie Middelland en ontwikkeling stationsgebied. Woningbouwopgave (wethouder Noorthoek is 1e aanspreekpunt), Monumenten en archeologie, Duurzaamheid en energietransitie, Milieu en natuur- en milieueducatie, Afval en reiniging / circulaire economie, Wijk- en dorpswethouder: Schilderskwartier, Snel en Polanen/Waterrijk

  vergroten verkleinen laden...
 • Inspreker: de heer Laan, woonachtig aan de Oostsingel

  De fractie van LijstvanderDoes heeft verzocht om bespreking van de raadsinformatiebrief en is van mening dat de raad hierover gelegenheid moet krijgen om hierover te spreken alvorens het college overgaat tot vervolgstappen. LijstvanderDoes wenst de volgende punten te bespreken:

  1. Onderschat wordt wat het Exercitieveld betekent voor de Woerdense samenleving. Het is een unieke groene plek met een lange geschiedenis en veel beleving. Herinrichting van het veld, zoals in de RIB omschreven, zal veel commotie in de samenleving opleveren. Hierop zullen raadsleden massaal worden aangesproken.

  2. De voornemens met dit veld doen geen enkel recht aan de gehouden inspraak in 2014/2015. Er was toen een overtuigende meerderheid voor het behoud van tweezijdige bomenrijen aan weerszijden van het veld. Nu kiest het college voor eenzijdige bomenrijen aan weerszijden van het veld.

  3. Tijdens deze inspraak is het argument van een ondergrondse parkeergarage niet ter sprake geweest. Dit betekent dat dit facet niet aan inspraak onderhevig is geweest en dat de gehouden inspraak onvolledig was.

  4. Realisatie van een ondergrondse garage op termijn betekent een permanente verkleining van het veld en een tijdelijke buiten gebruikstelling van het veld tijdens de realisatie hiervan. Dit zal vele evenementen treffen waaronder de jaarlijkse Vakantieweek.

  5. De eventuele plannen op termijn zijn zeer onzeker en mogen ons inziens geen rol spelen bij de beoogde herinrichting van het veld.

  6. Op een Politieke avond kunnen inwoners zich uitspreken over de voorgenomen herinrichting.

  vergroten verkleinen laden...