Commissie Welzijn 17 januari 2018 20:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Burgers worden in de gelegenheid gesteld over geagendeerde of niet-geagendeerde onderwerpen in te spreken. Graag onderwerpen aanmelden via raadsgriffie@woerden.nl of (0348) 428 805 vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering. De commissie kan naar aanleiding van het spreekrecht beslissen een onderwerp aan de agenda toe te voegen.

  Inspreken over geagendeerde onderwerpen vindt plaats bij het desbetreffende agendapunt.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van 13 december vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De commissie wordt gevraagd de langetermijnagenda van de commissie Welzijn van januari vast te stellen.
  - Geel gemarkeerde cellen zijn de recente aanpassingen of toevoegingen.
  - Groen gemarkeerde rijen zijn afgehandeld.
  Een doorzoekbare en doorklikbare versie van de LTA is te vinden via lta.nu/woerden
  vergroten verkleinen laden...
 • Bij dit agendapunt treft u aan de stukken die zijn doorgeleid naar de hamerstukkenlijst van de raadsvergadering van 25 januari 2017.

  - er zijn geen hamerstukken
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Gelegenheid tot het stellen van vragen door leden van de commissie aan het college of aan andere leden van de commissie. Beantwoording tijdens dezelfde bijeenkomst is het grootst als de vragen minimaal 24 uur van tevoren zijn aangekondigd.

  1. Inwonersbelangen over zorgen over de kwaliteit van zorg van Psycho Informa
  vergroten verkleinen laden...
 • Oordeelsvormende behandeling. Beeldvormende behandeling heeft op 11 januari 2018 plaatsgevonden.

  Voor de behandeling is wethouder Haring uitgenodigd.

  n het Bestuursakkoord 2017 staat dat de actualiseringen van de nota Kloppende Binnenstad, de visie op de supermarktstructuur en de visie op de horeca in 2017 worden opgesteld en via een integraal voorstel aan de raad worden aangeboden. In 2016 heeft het bureau Droogh Trommelen en Partners (DTNP) de supermarktstructuurvisie voor de gemeente Woerden geactualiseerd. Het college heeft de uitgangspunten uit deze visie in 2016 vastgesteld en aan de raad kenbaar gemaakt via een Raadsinformatiebrief. In 2017 is vervolgens verder gewerkt aan de actualisatie van de nota Kloppende Binnenstad en de horecastructuurvisie. De nieuwe visie op de binnenstad, die hiervoor de nota Kloppende Binnenstad heette, gaat nu verder onder de werktitel “Woerden Vestingstad”.
  Het college wil de rapporten graag met de raad bespreken om de samenhang gezamenlijk goed te kunnen doorgronden en zo te komen tot vervolgstappen.
  vergroten verkleinen laden...
 • 9

  Raadsvoorstel Integraal PGB 17R.01008

  Raadzaal, Advies uitbrengen aan de raad
  Voor de behandeling is wethouder Koster uitgenodigd.

  Gevraagd besluit:
  De raad besluit:
  1. Voor de duur van de AMvB 'Besluit experiment integraal PGB 2016' (tot 1 oktober 2019) in te stemmen met de door het college voorgenomen lijn om nieuwe aanvragen per 1 januari 2018 in behandeling te nemen met inachtneming van de in de pilot genoemde leerpunten.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voor de behandeling zijn wethouder Koster en wethouder Haring uitgenodigd.

  Gevraagd besluit:
  Voor de uitvoering van de Programmabegroting 2018-2021 € 530.204,- te onttrekken aan de reserve Sociaal Domein en toe te voegen aan Programma 3 Sociaal Domein.
  vergroten verkleinen laden...
 • Deze motie was aangekondigd voor de gemeenteraadsvergadering van 20 december 2017, maar in overleg is besloten om deze motie eerst op de eerstvolgende
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)