Raadsvoorstellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Programmabegroting 2024-2027 Woerden 3 documenten

Agenda Recreatie en Toerisme 2023-2028 4 documenten

Benoeming leden klankbordgroep voor de rekenkamer 2 documenten

Verordening op de rekenkamer Woerden 2 documenten

Uitvoeringsplan Maatschappelijke Agenda 2023-2027 (7 sep 2023) 4 documenten

Aanwijzing categorieën afwijkingen buitenplanse omgevingsactiviteiten (BOPA) waarbij de gemeenteraad participatie door initiatiefnemer verplicht stelt (24 aug 2023) 5 documenten

Aanwijzing Fransje Backerra als griffier 3 documenten

Aanwijzing Nila Polder als griffiemedewerker 3 documenten

Bestemmingsplan Ongelijkvloerse kruising Beneluxlaan Woerden (23 aug 2023) 9 documenten

Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging raadslid G.J.D. Berendsen 3 documenten

Realiseren Centraalbrug Defensie-eiland (1 juni 2023) 5 documenten

Startnotitie Gebiedsproces Windenergie Reijerscop (23 aug 2023) 6 documenten

Startnotitie programmateam ecologie (28 juni 2023) 4 documenten

Erfgoedverordening Woerden 2023 (23 aug 2023) 3 documenten

Benoeming nieuw lid werkgeverscommissie (12 september 2023) 3 documenten

Verordening nadeelcompensatie Woerden (24 aug 2023) 3 documenten

Benoeming M. (Magda) van den Heuvel als lid van de auditcommissie (12 september 2023) 3 documenten

Wijze van afdoening lijst ingekomen stukken 30 juni t/m 7 september 2023 4 documenten

Grondstoffenbeleidsplan 2024-2027 (18 sept 2023) 4 documenten

Verordening Commissie Omgevingskwaliteit & Erfgoed Woerden 2023 (23 aug 2023) 1 document

Instellen raadswerkgroep Organisatieontwikkeling Vervolg (29 aug 2023) 3 documenten

Aanpassing APV (25 aug 2023) 6 documenten

Huisvestingsverordening gemeente Woerden 2023 (8 juni 2023) 6 documenten

Herbenoeming lid raad van toezicht Minkema College, 1 september 2023 (30 aug 2023) 3 documenten

Wijzigingsbesluit GR AVU (WO) (30 aug 2023) 7 documenten

Openbaarheid fietspad Oortjespad (23 aug 2023) 5 documenten

Aanwijzen categorieën afwijkingen buitenplanse omgevingsactiviteiten (BOPA) (3 april 2023) 2 documenten

Vaststelling bestemmingsplan Parapluplan Woerden (bouwlagen, stallen, PDV, kleine windmolens) (5 april 2023) 2 documenten

Actualisatie Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijk vastgoed Woerden 2023-2030 (23 februari 2023) 2 documenten

Zienswijze aanpassing gemeenschappelijke regeling ODRU, Woerden (19 april 2023) 2 documenten

Zienswijze kadernota 2024 Veiligheidsregio Utrecht (8 december 2022) 2 documenten

Zienswijze Kaderbrief 2024 GGDrU (13 januari 2023) 2 documenten

Kadernota 2024 Woerden (15 juni 2023) 5 documenten

Onderzoek geloofsbrieven en derde beëdiging tijdelijk benoemd raadslid C. (Kees) Schouten (4 juli 2023) 3 documenten

Zienswijze GGDrU (2 juni 2023) 2 documenten

Zienswijze ontwerpbegroting Ferm Werk 2024-2027 (2 juni 2023) 3 documenten

Aanvullende kredieten R. de Jagersschool (2 juni 2023) 9 documenten

Laadvisie gemeente Woerden (2 juni 2023) 4 documenten

Zienswijze op de ontwerpjaarrekening 2022 en ontwerpbegroting 2024 van recreatieschap Stichtse Groenlanden (23 mei 2023) 7 documenten

Vaststellen bestemmingsplan Watermolenlaan 1 (19 april 2023) 7 documenten

Benoeming Marcel Vonk als commissielid Progressief Woerden (8 juni 2023) 3 documenten

Aanwijzing Anita Jhinkoe-Rai als interim-raadsadviseur (10 mei 2023) 2 documenten

Bestuursagenda 2024-2027 (1 mei 2023) 3 documenten

Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder De Regt, Rozendaal en Pennarts-Pouw (9 mei 2023) 7 documenten

Zienswijze aanpassing gemeenschappelijke regeling ODRU, Woerden (19 april 2023) 3 documenten

Zienswijze jaarrekening 2022, geactualiseerde begroting 2023 en ontwerpbegroting 2024 (1 mei 2023) 3 documenten

Zienswijze Gemeenschappelijke Regeling Oprichting en deelname Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's (16 maart 2023) 2 documenten

Zienswijze Gemeenschappelijke Regeling Wijziging GR-VRU (16 maart 2023) 2 documenten

Stoppen met financiële draagkracht huishoudelijke hulp (23 maart 2023) 4 documenten

Integraal beleidskader Maatschappelijke Agenda 2023-2027 (29 maart 2023) 3 documenten

Nota Grondbeleid Woerden 2023 (3 april 2023) 2 documenten

Vaststelling bestemmingsplan Rietveld 40 (1 maart 2023) 2 documenten

Initiatief Woerden helpt Syrië - n.a.v. aardbeving in Turkije en Syrië (23 maart 2023) 3 documenten

Doordecentralisatie Beschermd Wonen (22 februari 2023) 4 documenten

De heer I.J.P. (Ivo) van der Tol te benoemen als lid van de auditcommissie (24 maart 2023) 3 documenten

Actualisatie Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijk vastgoed Woerden 2023 -2030 (24 februari 2023) 2 documenten

Rekenkameronderzoek Beheer en onderhoud kapitaalgoederen (24 februari 2023) 4 documenten

Onderzoek geloofsbrieven en toelating mevrouw I. (Iozefina) Paulet tot de gemeenteraad (20 februari 2023) 2 documenten

Beslissing op bezwaarschrift tegen het besluit tot vaststelling van de Omgevingsvisie Woerden 2022 (8 februari 2023) 2 documenten

Benoeming (tijdelijk) tweede plaatsvervangend AB-lid Ferm Werk (22 februari 2022) 2 documenten

Onderzoek geloofsbrieven en eerste beëdiging tijdelijk benoemd raadslid Kees Schouten (26 januari 2023) 1 document

Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder De Regt (19 januari 2023) 1 document

Toekomst zwembaden (15 december 2022) 3 documenten

Voorjaarsrapportage 2023 Woerden (15 juni 2023) 2 documenten

Geluidsmaatregelen Hollandbaan (28 september 2022) 3 documenten

Benoeming twee leden raad van toezicht Stichting Minkemacollege (28 februari 2023) 2 documenten

Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Naast Breudijk 22 (28 februari 2023) 2 documenten

Strategische heroriëntatie (20 februari 2023) 1 document

Financiële afronding nieuwbouw scholenkluster Kamerik (27 januari 2023) 4 documenten

Zienswijze kaderbrief Ferm Werk 2024 (17 februari 2023) 3 documenten

Aanwijzing accountant jaarrekeningcontrole Woerden 2023 en 2024 (16 februari 2023) 1 document

Realisatie LED-verlichting sportvelden (19 januari 2023) 2 documenten

Zienswijze concept ontwerp-kadernota-uitgangspunten begroting 2024 Recreatieschap Stichtse Groenlanden (12 januari 2023) 1 document

Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen (12 januari 2023) 3 documenten

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Nespad Zegveld (10 januari 2023) 2 documenten

Beleidsplan Gemeentelijk Water en Klimaatbestendig 2023-2027 (14 december 2022) 4 documenten

Verlenging MAG 2019-2022 en startnotitie MAG 2023-2027 (16 december 2022) 4 documenten

Zienswijze verordening Nieuwe Wet Inburgering (30 november 2022) 3 documenten

Beslissing op bezwaarschrift tegen het besluit tot de gebiedskeuze voor grootschalige windenergie in de polder Reijerscop (12 april 2023) 3 documenten

Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging tijdelijk benoemd raadslid C. (Kees) Schouten (19 april 2023) 2 documenten

Vaststellen bestemmingsplan Havenstraat 11 (30 maart 2023) 3 documenten

Wijziging diverse artikelen statuten Stichting Minkema College (12 april 2023) 3 documenten

Gebiedskeuze voor grootschalige windenergie (24 november 2022) 4 documenten

Aanwijzing Annette van der Werf-Bramer als interim-griffier (15 maart 2023) 2 documenten

Aanwijzing Max Curtolo als interim-griffiemedewerker (15 maart 2023) 2 documenten

Begrotingswijziging 2023-1 GGDrU (3 april 2023) 2 documenten

Integraal beleidskader Maatschappelijke Agenda 2023-2027 (29 maart 2023) 2 documenten

Vaststellen legesverordening 2023 (29 maart 2023) 2 documenten

Wijziging Legesverordening 2023 (8 februari 2023) 2 documenten

Normenkader 2022 Woerden (19 januari 2023) 3 documenten

Aanpassen Tegemoetkoming Meerkosten Zorg (TMZ) (19 januari 2023) 3 documenten

Beheer en onderhoud kapitaalgoederen (24 februari 2022) 3 documenten

Vaststellen Bestemmingsplan Rietveld 40 Woerden (1 maart 2023) 2 documenten

Zienswijze concept Regionale Veiligheidsstrategie 2023-2026 (1 februari 2023) 3 documenten

Economisch Actieplan 2022-2026 (24 februari 2022) 3 documenten

Bestemmingsplan Hof van Harmelen (12 januari 2023) 2 documenten

Voorjaarsrapportage 2023 (15 juni 2022) 7 documenten

Jaarrekening 2022 (7 juni 2022) 8 documenten

Wijze van afdoening ingekomen stukken 16 december tm 19 januari 2023 3 documenten

Wijze van afdoening ingekomen stukken 20 januari tm 15 februari 2 documenten

Wijze van afdoening lijst ingekomen stukken 16 februari t/m 23 maart 2023 3 documenten

Wijze van afdoening lijst ingekomen stukken 24 maart tm 13 april 2023 3 documenten