Stukken

Hiernaast vindt u een overzicht van alle aan de raad gerichte stukken, voor zover deze geschikt zijn voor actieve publicatie op het internet. Aan elk ingekomen stuk is een procedureel behandelvoorstel gehangen. Op deze manier kunt u kijken op welke wijze de gemeenteraad een bepaald stuk behandelt.

Bescherming persoons- & bedrijfsgegevens

Stukken gericht aan de gemeenteraad zijn in beginsel openbaar maar met het oog op onder andere internetcriminaliteit en privacywetgeving, worden persoonsgegevens en handtekeningen van (burger)brieven geanonimiseerd. Voor bedrijven, verenigingen en instellingen geldt dat de naam herkenbaar blijft maar bedrijfsgegevens worden geanonimiseerd.  Deze gegevens kunnen door raadsleden of fractieassistenten worden opgevraagd bij de griffie.