Commissie Middelen 16 januari 2018 20:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Burgers worden in de gelegenheid gesteld over geagendeerde of niet-geagendeerde onderwerpen in te spreken. Graag onderwerpen aanmelden via raadsgriffie@woerden.nl of (0348) 428 805 vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering. De commissie kan naar aanleiding van het spreekrecht beslissen een onderwerp aan de agenda toe te voegen.

  Inspreken over geagendeerde onderwerpen vindt plaats bij het desbetreffende agendapunt.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De commissie wordt gevraagd de besluitenlijsten vaststellen van de vergadering van 12 december 2017.
  vergroten verkleinen laden...
 • De commissie wordt gevraagd de langetermijnagenda van de commissie Middelen van januari vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Bij dit agendapunt staan de stukken die zijn doorgeleid naar de hamerstukkenlijst van de raadsvergadering van 25 januari 2017.

  - Raadsvoorstel bestuurlijke vertegenwoordiging recreatieschap Stichtse Groenlanden.
  vergroten verkleinen laden...
 • Collegeleden en commissieleden worden in de gelegenheid gesteld om relevante en actuele ontwikkelingen te delen en vragen te stellen inzake verbonden partijen en regionale samenwerking. Het betreft een korte mondelinge terugkoppeling, waar nodig kan de commissie het college verzoeken om aanvullende informatie in een raadsinformatiebrief op te nemen, zodat de gehele raad en derden er kennis van kunnen nemen.

  Voor deze commissie gaat het onder meer om de volgende regionale partners:
  - U10
  - Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
  - Regionaal Historisch Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC)
  - Recreatieschap Stichtse Groenlanden
  - Samenwerking Alphen aan den Rijn-Gouda-Woerden
  - ParkeerService
  - ICT-coöperatie Beware
  - Ambtelijke samenwerking Woerden-Oudewater
  vergroten verkleinen laden...
 • De commissieleden worden in de gelegenheid gesteld tot het stellen van vragen aan het college of aan andere leden van de commissie.

  1. Aankondiging rondvraag CDA n.a.v. artikel 40 vragen over toezichtbeslissing Gedeputeerde Staten meerjarenbegroting 2018-2021 (d.d. 4 januari 2018)
  vergroten verkleinen laden...
 • Voor dit onderwerp is wethouder Koster uitgenodigd.

  Gevraagd besluit:
  1. Om bij de aanleg in 2018 van nieuwe kunstgrasvoetbalvelden bij v.v. VEP en v.v. Kamerik te kiezen voor TPE als infillmateriaal.
  2. Om voor de aanleg van een nieuw kunstgrasvoetbalveld bij v.v. VEP het in de begroting 2018 reeds opgenomen krediet vrij te geven.
  3. Om voor de aanleg van een nieuw kunstgrasvoetbalveld bij v.v. Kamerik (onderdeel project Scholenbouw Kamerik) in 2018 een extra krediet beschikbaar te stellen van € 106.000 voor het toepassen van TPE-infillmateriaal, waarvan de kapitaallasten meegenomen worden in de begroting 2019 en verder.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voor dit onderwerp is burgemeester Molkenboer uitgenodigd.

  De raad besluit:
  1. In te stemmen met het zaakgericht inrichten van 8 belangrijkste dienstverleningsprocessen;
  2. Hiervoor een bedrag van €349.250,- beschikbaar te stellen en dit bedrag ten laste te brengen van de algemene reserve;
  3. Het bedrag wat al in de begroting staat à € 257.500,- vrij te geven.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voor de bespreking is burgemeester Molkenboer uitgenodigd.

  Tijdens het juni overleg (kadernota) kwamen op een aantal beleidsterreinen dilemma's naar voren die financieel gezien te fundamenteel waren om bij het opstellen van de begroting op te lossen. Het gaat om de beleidsterreinen Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR), Duurzaamheid, Onderwijshuisvesting, Sociaal domein, Organisatieontwikkeling. Een deel van de dilemma's is voor 2018 opgelost door in de begroting incidenteel budget ter beschikking te stellen. Om op de lange termijn keuzes te kunnen maken worden is besloten taskforces op te richten om de dilemma's in kaart te brengen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voor de bespreking is wethouder Haring uitgenodigd.

  Gevraagde besluiten:
  1. Te stoppen met het overlegmoment met de raad
  2. Raadsinformateurs in te stellen.
  3. Jaarlijks een risico-inventarisatie op te stellen per verbonden partij in de programmabegroting.
  4. Twee collegeleden verantwoordelijk te laten zijn voor een verbonden partij (als eigenaar en als opdrachtgever).
  5. Kennis te nemen van de maatregelen die het college heeft genomen om de sturing te verbeteren (onder het kopje overige ontwikkelingen)
  6. Bovenstaande besluitpunten te verwerken in de nota verbonden partijen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voor de bespreking is burgemeester Molkenboer uitgenodigd.

  Gevraagd besluit:
  In te stemmen met de voorwaarden/condities waaronder de volgende SMS-actie drugsgebruikers zal plaatsvinden:
  - Sms ingeval van tweezijdig contact tussen gebruiker en drugsdealer in het afgelopen halfjaar;
  - Géén Sms voor bedrijven;
  - Géén Sms voor personen die meer dan een halfjaar géén tweezijdig contact hebben gehad d.w.z. deze personen ontvangen sms-berichten vanuit de dealer maar nemen zelf geen contact op;
  - Van de verstuurde Sms wordt alleen de telefoonlijst bewaard door de politie. Daarop zit dewettelijke bewaartermijn van 5 jaar;
  - Op de website die in de Sms staat, wordt de gebruiker gewezen op de maatschappelijke consequenties van het kopen van drugs en vanzelfsprekend is er ook de doorverwijzing naar de hulpverlening.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)