Schriftelijke vragen ex artikel 42 RvO

De raadsleden hebben het recht om aan het college mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. Het schriftelijke vragenrecht is verder uitgewerkt in artikel 42 van het reglement van orde van de raad, vandaar dat dit type vraag "artikel-42-vragen" worden genoemd. Het college dient te vragen binnen een termijn van 30 dagen in het format van een raadsinformatiebrief te beantwoorden. De beantwoording wordt op de lijst met ingekomen stukken geplaatst.

Zie onderstaand de actuele schriftelijke vragen van de raad aan het college:

Vragen van LijstvanderDoes inzake woningen voor vitale en zorgbehoevende ouderen (beantwoording uiterlijk 15 augustus)

Vragen van CDA en Inwonersbelangen inzake zorgen over Zegveld Zorgt (beantwoording uiterlijk 14 augustus)

Vragen van Lijst van der Does inzake exorbitante verhoging rioolheffing (beantwoording uiterlijk 9 augustus)

Vragen van D66 inzake pilot bodycams BOA's (beantwoording uiterlijk 12 augustus)

Vragen van D66 inzake herplanten van bomen (beantwoording uiterlijk 7 augustus)

Vragen van Inwonersbelangen inzake Burgerinitiatief versus nieuwbouw en beperkt aantal betrokken Inwoners (in overleg met de steller vindt beantwoording plaats na het zomerreces)

Vragen van VVD inzake armoedebeleid (beantwoording uiterlijk 22 juli, in overleg met de steller uitgesteld tot begin september)

Vragen van Fractie Bakker inzake tekorten lopende begroting 2020 (beantwoording uiterlijk 22 augustus, in verband met het zomerreces is uitstel verleend tot uiterlijk in de week van 1 september) 

Vragen van Fractie Bakker inzake vragen jaarrekening 2019 (beantwoording uiterlijk 21 augustus, in verband met het zomerreces is uitstel verleend tot uiterlijk in de week van 1 september)

Vragen van Progressief Woerden en CDA inzake projectplan verbetering meijekade (beantwoording uiterlijk 21 augustus, in verband met het zomerreces is uitstel verleend tot uiterlijk in de week van 1 september)

Vragen van CDA inzake leefomgeving en veiligheid singelgebied en Westdampark (beantwoording uiterlijk 21 augustus, in verband met het zomerreces is uitstel verleend tot uiterlijk in de week van1 september)

Vragen van Fractie Bakker inzake corona teststraat Woerden (beantwoording uiterlijk 22 augustus, in verband met het zomerreces is uitstel verleend tot uiterlijk in de week van 1 september)

ARCHIEF 2020


Vragen en beantwoording Inwonersbelangen inzake Klijnsmagelden voor kinderen in armoede

Vragen en beantwoording CDA inzake Meerjaren Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake aanpak openbare ruimte Hoge Wal

Vragen en beantwoording van Fractie Bakker inzake procyclisch of anticyclisch de crisis uit

Vragen en beantwoording van Raadslid De Mooij inzake risicobeheersing Covid-19 in relatie tot de maatschappelijke positie en kwetsbaarheid van arbeidsmigranten, laag-geletterden, anderstaligen en minder draagkrachtigen 

Vragen en beantwoording van ChristenUnie/SGP inzake afvalproblematiek grote gezinnen

Vragen en beantwoording van Fractie de Mooij inzake ventilatie gemeentehuis Woerden

Vragen en beantwoording van VVD en Fractie Bakker inzake nadelige gezondheidseffectie van de Energietransitie

Vragen en beantwoording van CDA inzake evaluatie van het Afvalstoffenbeleid

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake hulpdiensten Defensie-eiland

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden inzake bouwen in het Groene Hart

Vragen en beantwoording van Fractie Bakker inzake verwijderen van verouderde rioleringen

Vragen en beantwoording van VVD inzake participatieproces afwegingskader hernieuwbare energie

Vragen en beantwoording van Fractie Bakker inzake gevolgen invoering continurooster De Keerkring

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake slagbomen Molenbrug en andere bruggen

Vragen en beantwoording van SP inzake ventilatie gemeentehuis Woerden in het kader van het nieuwe Coronavirus

Vragen en beantwoording van Fractie Bakker inzake vacature gemeentesecretaris Woerden

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden inzake inwonerinitiatieven

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake kabels in nieuw straatwerk: communiceren we nog met elkaar?

Vragen en beantwoording van Fractie Bakker inzake pensioenvoorziening (oud-)wethouders jaarrekening 2019

Vragen en beantwoording van LijstvanderDoes inzake brandveiligheid garage Meulmansweg Woerden

Vragen en beantwoording van Fractie Bakker inzake openbaarheid nevenfuncties en politieke kleur ambtenaren en externen

Vragen en beantwoording van Fractie Bakker inzake bestrijding van het coronavirus en de (grond)wet

Vragen en beantwoording van VVD inzake horeca in de anderhalvemetersamenleving

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake eenduidigheid van besluiten

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake de Rozenbrug

Vragen en beantwoording van D66 inzake maatschappelijke voorzieningenniveau van Woerden

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden inzake verstening van de schoolomgeving

Vragen en beantwoording van VVD inzake zorgen over overdracht Cattenbroekerplas

Vragen en beantwoording van SP inzake de noodzaak van extra ondersteuning inwoners vanwege de coronacrisis

Vragen en beantwoording van Fractie Bakker inzake de coronacrisis

Vragen en beantwoording van CDA inzake binnenhalen Europese, landelijke en provinciale subsidies

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake verlichting voor veiligheid en inclusie

Vragen en beantwoording van Sterk Woerden en CDA inzake hoe kan Woerden herstructurering op gang trekken?

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden inzake toekomst van het stadsmuseum

Vragen en beantwoording van Fractie Bakker inzake uitspraken van minister Wiebes over gasloze wijken

Vragen en beantwoording van CU/SGP inzake stalling scooters en bromfietsen nabij station Woerden

Vragen en beantwoording van Fractie Bakker inzake woningnood en voorsprong huisvesting vergunninghouders

Vragen en beantwoording van LijstvanderDoes inzake toename geluidshinder bewoners Essenlaan

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden inzake containertuintjes

Vragen en beantwoording van CDA inzake initiatief voor zonnepanelen op sloten in Kamerik

Vragen en beantwoording van CU/SGP inzake Second Love reclame-uitingen

Vragen en beantwoording van VVD inzake steun aan Woerdense ondernemers

Vragen en beantwoording VVD inzake lood in Woerdense waterleidingen

Vragen en beantwoording van D66 inzake afvalinzameling (sport)verenigingen en scholen

Vragen en beantwoording van CDA inzake stand van zaken van huis aan huis ophalen oud papier

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden inzake doelgroepenvervoer

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake bereiken voldoende vrijwilligers brandweerposten overdag

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake aanpassen APV vuurwerkverkoop op 31 december

Vragen en beantwoording van CU/SGP inzake kruising Houtkade-Mijzijde

Vragen en beantwoording van CDA inzake budget 650 jaar stadsrechten Woerden

Vragen en beantwoording van CDA inzake oplevering haalbaarheidsonderzoek brandweerkazernes

Vragen en beantwoording van Fractie Bakker inzake effect verleggen Steinhagenseweg in verkeersmodel

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake bereiken doelgroep 2020

Vragen en beantwoording van Fractie Bakker inzake beheersbaarheid schuldquote Woerden

Vragen en beantwoording van LijstvanderDoes inzake kastanjebomen nabij zuidzijde van het station

Vragen en beantwoording van D66 inzake 'Gemeentepolis' voor mensen met laag inkomen duurder

Vragen en beantwoording van CU/SGP inzake kwijtschelden van schulden 

Vragen en beantwoording van VVD inzake (g)een HAP in Woerden

Vragen en beantwoording van D66 inzake domeinoverstijgende zorgvragen

Vragen en beantwoording van D66 inzake scholen met een moestuin

Vragen en beantwoording van Fractie Bakker inzake parkeerdruk Groenendaal Harmelen

Vragen en beantwoording van SP inzake verkoop Snel Shared Logistics 

Vragen en beantwoording van Fractie Bakker inzake wijziging voorrangsregeling op de Voltaweg in Woerden 

Vragen en beantwoording van CU/SGP en D66 inzake nut en noodzaak artikelen APV

Vragen en beantwoording van SP inzake noodoplossing Boerendijk

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden inzake speeltuin Woerden Centraal

Vragen en beantwoording van CU/SGP inzake rijdt het nog door in Woerden?

Vragen en beantwoording van CDA inzake voorlichting senioren over babbeltrucs

ARCHIEF 2019

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake ontsluiting vier nieuwe kavels aan de Veste

Vragen en beantwoording van LijstvanderDoes inzake inzaaien van bermen met een bloemenmengsel Kromwijkerkade, Boerendijk, Hollandbaan, Waardsebaan

Vragen en beantwoording van SP inzake uitholling van het zorgaanbod voor de meest kwetsbare inwoners

Vragen en beantwoording van Fractie Bakker inzake het effect van de nieuwe maximumsnelheid van de snelwegen op de aanrijtijden van ambulances

Vragen en beantwoording van VVD inzake veilig oversteken bij de basisschool in Kamerik

Vragen en beantwoording van Fractie Bakker inzake de effecten van de snelheidsverlagina op de A12 en A2 voor sluipverkeer door Woerden

Vragen en beantwoording van VVD inzake veilig onderdak schoolkinderen (Vragen zijn opgenomen in de raadsinformatiebrief inzake aanvullende informatie bouwkundige gebreken dak Margrietschool)

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden inzake beleid rondom bloeiende bermen

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden inzake laadpalen ruimhartig faciliteren

Vragen en beantwoording van de SP inzake extra budget voor jeugdzorg van het kabinet

Vragen en beantwoording van de SP inzake verbetering toezicht bij open water

Vragen en beantwoording van de Woerdense VVD inzake Woerdense Courant voor iedereen

Vragen en beantwoording van de SP inzake schoolzwemmen, zwemveiligheid en zwemvaardigheid

Vragen en beantwoording van CDA inzake stand van zaken woningbouw in voormalige schoollocaties Kamerik

Vragen en beantwoording van de Woerdense VVD inzake overlast bezorgaso's

Vragen en beantwoording van Sterk Woerden inzake elektrische deelauto's

Vragen en beantwoording van CU-SGP inzake herinrichting kruising Emmakade/Gedempte Binnengracht

Vragen en beantwoording van SP inzake dak- en thuislozen

Vragen en beantwoording van SP inzake thuiszorg vanuit de WMO

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden inzake deelauto-parkeerlocaties

Vragen en beantwoording van Fractie Bakker inzake Ontbreken regels multifunctioneel gebruik raadszaal

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden inzake groene daken bushaltes

Vragen en beantwoording van SP inzake financiële tegemoetkoming Vaticaan kerk Sint-Bonaventura

Vragen en beantwoording van SP inzake sociaal samenwerken aan gezonde wijken

Vragen en beantwoording van Fractie Bakker inzake Stikstof uitspraak

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake beleid onderhoud groenvoorzieningen i.r.t. speel- en voetbalveld Molenwijk Harmelen

Vragen en beantwoording van SP inzake kritiek dorpsplatform op woningbouw in Zegveld

Vragen en beantwoording van SP inzake regionale inkoop

Vragen en beantwoording van D66 inzake regionale inkoop

Vragen en beantwoording van SP inzake nieuwe inkoop jeugdzorg en WMO vanaf 2021

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake kerkklokken Bonaventurakerk

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden inzake doet iedereen al mee?

Vragen en beantwoording van CDA inzake maak van kruiden geen onkruiden

Vragen en beantwoording van Fractie Bakker inzake klachten Samen Veilig (SAVE)

Vragen en beantwoording van Lijstvanderdoes, Fractie Bakker, Inwonersbelangen en Woerdense VVD inzake woningbouw op het ziekenhuisterrein

Vragen en beantwoording van Fractie Bakker inzake klacht omwonende Bonaventurakerk

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake ontwikkelingen aan de Dorpeldijk te Harmelen

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden inzake bestrijding eikenprocessierups

Vragen en beantwoording van SP inzake de zorg voor oerhollandse knotwilgen

Vragen en beantwoording van CDA inzake nachtelijke stop slaan van klok Bonaventurakerk

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake Speelvoorziening op Defensie-eiland

Vragen en beantwoording van Fractie Bakker & Inwonersbelangen inzake steekincident op de Chrysantstraat in Woerden

Vragen en beantwoording van VVD inzake duidelijkheid over handhaving bij Gardameer

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden inzake voortgang ontwikkeling recreatie Cattenbroekerplas

Vragen en beantwoording van LijstvanderDoes inzake Veilig leefgebied voor otters in Woerden en omgeving

Vragen en beantwoording van Fractie Bakker inzake kosten duurzame renovatie gemeentehuis Woerden

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden inzake milieu, overlast en het autobedrijf aan de Lindenlaan 29 in Kamerik

Vragen en beantwoording van CDA inzake knelpunten bij reconstructie Slotenbuurt Zegveld

Vragen en beantwoording van D66 inzake eenzaamheid in Woerden

Vragen en beantwoording van Fractie Bakker inzake concluies rekenkamer Nijmegen n.a.v. Warmtenet

Vragen en beantwoording van ChristenUnie-SGP inzake afvoeren van afval op Stadserf

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake overlast in de flessenhals van Harmelen

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden inzake dagbesteding naar aanleiding van onderzoek door de participatieraad

Vragen en beantwoording van LijstvanderDoes inzake verhuur brandweerkazernes aan Veiligheidsregio Utrecht / VRU

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden inzake Hart voor Welzijn

Vragen en beantwoording Fractie Bakker inzake parkeren aan de Dorpsstraat in Harmelen

Vragen en beantwoording Inwonersbelangen inzake drijvende zonnepanelen en energie uit water

Vragen en beantwoording CDA inzake veiligheid zebrapad Dorpsstraat te Harmelen

Vragen en beantwoording LijstvanderDoes inzake ecologisch bermbeheer

Vragen en beantwoording VVD inzake geluidshinder door warmtepompen

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden inzake informatievoorziening m.b.t. bezuiniging informeel PGB

Vragen en beantwoording van D66 inzake voorkomen datalekken

Vragen en beantwoording LijstvanderDoes inzake verzoek tot realisatie van voetgangersoversteekplaats (vop) op de Rembrandtlaan ter hoogte van perceel 100

Vragen en beantwoording VVD inzake verkeersveiligheid Rembrandtlaan

Vragen en beantwoording van STERK Woerden inzake 11 windturbines en 227 hectare zonnepanelen Rijnenburg - Reijerscop

Vragen en beantwoording van STERK Woerden inzake reconstructie Slotenbuurt Zegveld

Vragen en beantwoording van de Woerdense VVD inzake aanhoudende problemen Samen Veilig Midden-Nederland

Vragen en beantwoording van VVD inzake woningbouwlocatie De Pionier in Zegveld

Vragen en beantwoording van LijstvanderDoes inzake energiekosten voedselbank

Vragen en beantwoording van Fractie Bakker inzake brand (on)veiligheid van zonnepanelen

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake verdeling kosten organisatieontwikkeling

Vragen en beantwoording van ChristenUnie-SGP en het CDA inzake ondersteuning bode huwelijksvoltrekking

Vragen en beantwoording van ChristenUnie-SGP inzake woningbouw in en voor Kamerik

Vragen en beantwoording van ChristenUnie-SGP inake exploitatie Brediusboerderij

Vragen en beantwoording D66 inzake ongewenste hindernissen openbare ruimte

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake windturbines op de grens van de gemeente Woerden

Vragen en beantwoording van Fractie Bakker inzake onzekerheid voortbestaan Molukse ontmoetingsgebouw "Sinar Maluku"

Vragen en beantwoording van CDA inzake fietsveiligheid Steinhagenseweg

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden inzake Singel als veilig zwemwater

Vragen en beantwoording van ChristenUnie-SGP inzake wijziging productgroepen Sociaal Domein

Vragen en beantwoording van Fractie Bakker inzake rechterlijke uitspraak aanbestedingsprocedure Hollandbaan - Waardsebaan 

Vragen en beantwoording van het CDA inzake beheer en onderhoud brandweerkazernes

Vragen en beantwoording van Fractie Bakker inzake informatievoorziening transferium en extra station Woerden-West

Vragen en beantwoording van het CDA inzake kruising Enschedeweg - Spruitweg (K)

Vragen en beantwoording van het CDA inzake voorzieningen Staatsliedenkwartier (W)

Vragen en beantwoording van STERK Woerden inzake tegenprestatie mensen met een uitkering op grond van de Participatiewet

Vragen en beantwoording van de Woerdense VVD inzake onafhankelijk onderzoek naar waterstof in het Schilderskwartier (W)

Vragen en beantwoording ChristenUnie-SGP inzake woningbouw Kamerik

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden inzake cultuurhistorie en ecologie op gespannen voet in de Singel

Vragen en beantwoording van fractie Bakker inzake regionale energie strategie

Vragen en beantwoording van LijstvanderDoes inzake definitief ontwerp Westdampark (groot onderhoud)

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake parkeren / verkeer Sofiehof - Maurtishof (H)

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden inzake vernieuwing doelgroepenvervoer

Vragen en beantwoording van de Woerdense VVD inzake (constructieve) veiligheid parkeergarage Castellum (scheurvorming)

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake renovatie Slotenbuurt (Z)

Vragen en beantwoording van Fractie Bakker inzake De Voortuin van Woerden (uitbreding bedrijventerrein)

Vragen en  beantwoording van de Woerdense VVD en het CDA inzake regeldruk bij ondernemers (gemeentelijke MKB-toets)

Vragen en beantwoording van de SP inzake voorgenomen EU wijziging notificatierichtlijn (bemoeizucht vanuit Brussel)

Vragen en beantwoording van LijstvanderDoes inzake veiligheid 's-Gravensloot

Vragen en beantwoording van fractie Bakker inzake verkeersslachtoffers

ARCHIEF 2018

Vragen en beantwoording van de Woerdense VVD en fractie Bakker inzake buurtbatterij Schilderskwartier

Vragen en beantwoording van de Woerdense VVD inzake overlast winkelcentrum Tournoysveld

Vragen en beantwoording van het CDA inzake betalen voor afvalinlevering door samenlevingsinitiatieven

Vragen en beantwoording van het CDA en fractie Bakker inzake OZB vrijwilligersorganisaties en verenigingen

Vragen en beantwoording vam fractie Bakker inzake algemene uitkering gemeentefonds

Vragen en beantwoording van het CDA inzake openbare toiletten binnenstad Woerden 

Vragen en beantwoording van LijstvanderDoes inzake verkeersmaatregelen Woerden-West

Vragen en beantwoording van LijstvanderDoes inzake verharding pad Cattenbroekerplas

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake verkeerssituatie Woerden-West

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden inzake Den Oudsten terrein

Vragen en beantwoording van De Woerdense VVD over stand van zaken FNV gebouw

Vragen en benatwoording van het CDA inzake inleveren van bouw- en sloopafval op de Milieustraat 

Vragen en beantwoording van STERK Woerden inzake verkeersveiligheid

Vragen en beantwoording van fractie Bakker inzake opgave duurzame samenleving

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake verkeersveiligheid binnenstad

Vragen en beantwoording van fractie Bakker inzake kosten meerwerk bij wegenbouw in relatie tot verkeersambitie gemeente Woerden

Vragen en beantwoording van fractie Bakker inzake illegale bewoning kantoorpand en adresfraude

Vragen en beantwoording van de Woerdense VVD inzake onwenselijkheid belasten zonnepanelen door Onroerendezaakbelasting (OZB)

Vragen en beantwoording van fractie Bakker inzake begrotingstekort OZB

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden inzake de Romeinse schepen van Woerden

Vragen en beantwoording van fractie Bakker inzake vermenging koop- en huurwoningen en duurzaamheidsdoelstellingen

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake stand van zaken locaties nieuwe woningbouw

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden inzake routekaart inclusie

Vragen en beantwoording van SP inzake extra belastingen voor woningcorporaties

Vragen en beantwoording van STERK Woerden inzake leerlingenvervoer

Vragen en  beantwoording van STERK Woerden inzake leerlingenvervoer in relatie tot de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Vragen en beantwoording van STERK Woerden inzake verbouwactiviteiten Minkema college, locatie Steinhagenseweg

Vragen en beantwoording van D66 en ChristenUnie-SGP inzake asbestdaken

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden inzake houtstook en -rook

Vragen en beantwoording  van STERK Woerden inzake vuurwerkvrije zones

Vragen en beantwoording  van D66 inzake Tiny Forests

Vragen en beantwoording van de VVD inzake transformatie van het Schilderskwartier (incl. aanvullende beantwoording)

Vragen en beantwoording Inwonersbelangen inzake plaatsen reclamebord nabij de Molenbrug te Harmelen

Vragen en beantwoording van  Inwonersbelangen inzake voortgang renovatie stadhuis

Vragen en beantwoording van SP inzake de energietransitie

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden inzake afvalproblemen

Vragen  en beantwoording van D66 inzake huisbezoeken politie aan vermeende drugsgebruikers

Vragen en beantwoording van de SP fractie inzake Ferm Werk

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake passend onderwijs in de eigen gemeente

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden inzake woningnood in Woerden

Vragen en beantwoording van fractie Bakker inzake gevaren inwoners door (chemievrije) onkruidbestrijding

Vragen en beantwoording van het CDA en Fractie Bakker inzake snelheidsbeperkende maatregel Dorpsstraat Harmelen

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen en ChristenUnie-SGP inzake passend onderwijs, jeugdhulp en schoolverzuim

Vragen en beantwoording van  Inwonersbelangen inzake openbare verlichting en duurzaamheid

Vragen en beantwoording van de SP inzake huisartsenspoedzorg Woerden - aanvullend op de vragen over de mini HAP 

Vragen en beantwoording van LijstvanderDoes inzake vorming mini HAP

Vragen en beantwoording van D66 inzake onderwijsachterstandenbudget

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen en ChristenUnie-SGP inzake passend onderwijs, jeugdhulp en schoolverzuim

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden inzake luchtkwaliteit langs de A12 bij Harmelen

Vragen en beantwoording van de VVD en D66 inzake para commerciële horeca

Vragen en beantwoording van STERK Woerden over vertrek bedrijven vanwege niet beschikbare bouwgrond

Vragen en beantwoording van het CDA inzake woningbouw Zegveld

Vragen en beantwoording  van LijstvanderDoes inzake bomen Emmakade Woerden

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake openbare toiletten in Woerden

Vragen en beantwoording  van D66 inzake opvang van jongeren met een taakstraf in Woerden

Vragen en beantwoording van het CDA inzake  stand van zaken project reconstructie De Kanis

Vragen en beantwoording van ChristenUnie-SGP, Inwonersbelangen, CDA en VVD inzake aanbesteding  catering en schoonmaak werkzaamheden Stadhuis

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake besteding Klijnsmagelden voor kinderen en jeugd (armoedebestrijding)

Vragen en beantwoording van de VVD inzake gevaren inwoners gemeente Woerden door omwaaien van bomen

Vragen en beantwoording van het CDA inzake collegebesluit meerjarige subsidie Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart

Vragen en beantwoording van de VVD inzake huisvestingsnood Sleutelclub Kamerik

Vragen en beantwoording van de VVD inzake taaleis aan bijstandgerechtigden

Vragen en beantwoording van D66 over toepassing van innovatieve middelen voor kinderen in de zorg

Vragen en beantwoording van STERK Woerden inzake opstelling schoolpleinen en sportvelden

Vragen en beantwoording van de VVD inzake verkeersveiligheid Harmelerwaard

Vragen en beantwoording van D66 inzake neveneffecten succesvolle inzameling PMD

Vragen en beantwoording  van het CDA inzake toewijzing van nieuwebouwwoningen in Harmelen

Vragen en beantwoording van het CDA inzake aardgasloos Schilderskwartier

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden inzake het opruimen van zwerfafval

Vragen en beantwoording van ChristenUnie/SGP inzake nieuwbouwlocatie Minkema

Vragen en beantwoording van het CDA inzake de huisvesting integratie statushouders

Vragen en beantwoording vanChristenUnie/SGP inzake mensenhandel en illegale prostitutie

Vragen en beantwoording nvan het CDA en D66 inzake uitvoering amendement priotering uitgaven algemene reserve

Vragen en beantwoording van LijstvanderDoes inzake herinrichting Kromwijkerkade en herplanten bomen

Vragen en beantwoording van het CDA over toezichtbeslissing GS Utrecht inzake meerjarenbegroting 2018 -2021

 

ARCHIEF 2017

Vragen en beantwoording van het van CDA en D66 over de spoorverbinding Utrecht - Leiden (vervolgvragen)

Vragen en beantwoording van de VVD inzake aanbod en bereikbaarheid acute zorg in Woerden

Vragen en beantwoording van de VVD inzake verspilling zorggeld binnen de Wmo

Vragen en beantwoording van het CDA inzake verkeersintensiteit en onveilige situatie Leidsestraatweg in Harmelen

Vragen en beantwoording van STERK Woerden, D66, LijstvanderDoes, VVD, Progressief Woerden en CDA inzake bomenkap Burg. H.G. van Kemensingel + beantwoording aanvullende vraag van Inwonersbelangen

Vragen en beantwoording van LijstvanderDoes inzake weghalen struikbeplanting langs o.a. Molenvlietbaan en andere plaatsen in Molenvliet en in de gemeente

Vragen en beantwoording van D66 inzake invoering 'in geval van nood-kaarten'

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake wettelijke basis voor voorlopige maatregelen

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake overlast en criminaliteit Tournoysveld

Vragen en beantwoording van de VVD inzake verkeersproblemen sportpark Cromwijck

Vragen en beantwoording van ChristenUnie/SGP inzake Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vragem en beantwoording van Inwonersbelangen inzake organisatieprioriteiten

Vragen en beantwoording van het CDA inzake Buxus mot 

Vragen en beantwording van STERK Woerden inzake minimale hoogte gebouwen voor plaatsing zendmasten

Vragen en beantwoording van de CDA, Inwonersbelangen, LijstvanderDoes en ChristenUnie/SGP inzake rugstreeppad op Rijnhof

Vragen en beantwoording van ChristenUnie/SGP inzake aanwezigheid roestvrijstaal in zwembaden

Vragen en beantwoording van de VVD inzake verordening Jeugdzorg en uitspraak voorzieningenrechter gemeente Geldermalsen

Vragen en beantwoording van ChristenUnie/SGP nzake asbestdaken

Vragen en beantwoording van het CDA inzake fietsendiefstallen 

Vragen en beantwoording van D66 inzake knelpunten vrouwenopvang

Vragen en beantwoording van de VVD inzake Wet aanpak woonoverlast

Vragen en beantwoording van het CDA inzake afvalinzameling

Vragen en beantwoording van het CDA inzake essentaksterfte in Woerden

Vragen en beantwoording van D66 inzake Digitaal Opkopers Register (DOR)

Vragen en beantwoording van het CDA inzake inzake planvorming recreatie Cattenbroekerplas

Vragen en beantwoording Inwonersbelangen en LijstvanderDoes inzake het energieverbruik van Woerdense zwembaden

Vragen en beantwoording van LijstvanderDoes inzake de Stichting Woerden helpt Roemenië en Oekraïne

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen over taken en bevoegdheden Nationale Politie en burgemeester n.a.v. bijtincident d.d. 4 mei 2017

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake meerdere eigenaren in de gemeentelijke administratie

Vragen en beantwoording van het CDA inzake tracé Westelijke randweg A12 BRAVO 4

Vragen van de fracties CDA, D66 en LijstvanderDoes inzake het kappen en herplanten van bomen (ingetrokken n.a.v. rib 17R.00312)

Vragen en beantwoording van STERK Woerden inzake plan van aanpak integratie statushouders

Vragen van STERK Woerden inzake opvang ouderen binnen de eigen gemeente

Vragen en beantwoording ChristenUnie/SGP inzake uitgeschreven jongeren (spookjongeren)

Vragen en beantwoording ChristenUnie/SGP inake contractering en financiering drie landelijke instelling Sociaal Domein

Vragen en beantwoording STERK Woerden inzake juridische status winningsplan Papekop

Vragen en behantwoording van D66 inzake "Glas voor Gas"(pilot aardgasvrije wijk Schilderskwartier)

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake bouwkostenstijging renovatie Stadhuis

Vragen en beantwoording van D66 inzake 30 km zone Dorpsstraat te Harmelen

Vragen en beantwoording van LijstvanderDoes over kappen van bomen langs de Wulverhorstbaan en Middellandbaan

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden inzake declaratieregeling en regeling peuteropvang

Vragen en beantwoording van het CDA inzake woningbouw Harmelen locatie Fontein

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake kassenbouw Harmelerwaard inpassen in omgeving

Vragen en beantwoording van D66 inzake update agenda Economisch Actieplan 2016

Vragen en beantwoording van STERK Woerden inzake Wmo-gebruikers

Vragen en beantwoording van STERK Woerden inzake kindermishandeling

Vragen en beantwoording van CDA inzake nieuwbouw scholencluster Kamerik

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake supermarktstructuur gemeente Woerden

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden inzake consequenties invoering Wet Natuurbescherming per 1 januari 2017
 
Vragen en beantwoording van LijstvanderDoes inzake beperking avondopenstelling apotheken in Woerden

Vragen en beantwoording van D66 inzake veiligheid Woerden

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen over middelen en mogelijkheden buurtveiligheid

Vragen en beantwoording van het CDA inzake vluchtheuvels Dorpsstraat te Harmelen

Vragen en beantwoording van D66 over geslachtsregistratie op gemeentelijke formulieren

Vragen en beantwoording van D66 inzake huurwoningen

Vragen en beantwoording van het CDA inzake verkeerssituatie Leidsestraatweg

Vragen en beantwoording van het CDA inzake herontwikkeling Brediusboederij

Vragen en beantwoording van ChristenUnie/SGP inzake terugkeer ex-gevangenen in de Woerdense samenleving

Vragen en beantwoording van ChristenUnie/SGP inzake ontwikkelen begraafplaats en crematorium Rijnhof

Vragen en beantwoording  van D66 inzake hulp aan jongeren van 18-23 jaar (verlengde pleegzorg)

Vragen en beantwoording  van D66 inzake afwijzing aanvraag horecabestemming Middelland

ARCHIEF 2016

Vragen en beantwoording van LijstvanderDoes inzake knotten van wilgen langs Molenvlietbaan

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden inzake plaatsing ondergrondse container Selma Lagerlofweg

Vragen en beantwoording van het CDA inzake stand van zaken Cattenbroekerplas

Vragen en beantwoording  van ChristenUnie/SGP inzake brief dokter Bosman m.b.t. inkoop JGGZ 2017

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake de Dammolen te Harmelen

Vragen en beantwoording van D66 inzake ruimingsactie van fietsen bij station Woerden

Vragen en beantwoording van LijstvanderDoes inzake toewijzing sociale huurwoningen aan statushouders en inwoners van Woerden

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake inpassingsplan kantoren provincie Utrecht

Vragen en beantwoording van D66 inzake moderne ontwikkeling Snellerpoort

Vragen en beantwoording van D66 inzake aanbesteding jeugdzorg

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake afvalpas en chips in containers in relatie tot privacy

Vragen en beantwoording van LijstvanderDoes inzake maaien bloemenpluktuin bij wijktuin Snel & Polanen

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden inzake tijdelijke bestemming industrieel opslagterrein Kromwijkerdijk

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake schade aan woningen n.a.v. reconstructie Dorpsstraat te Harmelen

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake watervervuiling wijkpark Molenvliet

Vragen en beantwoording van STERK Woerden inzake ontsluiting kassengebied Harmelerwaard op oostelijke randweg (A12 BRAVO 8)

Vragen en beantwoording van ChristenUnie/SGP inzake parkeren als gewoonterecht (n.a.v. schouw Dorpsstraat Harmelen na reconstructie)

Vragen en beantwoording van STERK Woerden inzake handhaving alcoholverkoop woerden onder 18 jaar (vervolg)

Vragen en beantwoording van van ChristenUnie/SGP inzake passend onderwijs (vervolg)

Vragen en beantwoording van STERK Woerden inzake noodzaak asielzoekerscentrum (AZC) in Woerden

Vragen en beantwoording van Inwonerbelangen inzake beleid tav inwonersverzoeken

Vragen en beantwoording van D66 inzake stand van zaken doorontwikkeling "De kloppende binnenstad"

Vragen en beantwoording van D66 inzake invulling De Wasserij op het Defensie-eiland

Vragen en beantwoording van het CDA inzake definitieve afsluiting Groenendaal te Harmelen

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake opvolging advies VVN Harmelen

Vragen en beantwoording van D66 en ChristenUnie/SGP inzake tussenrapportage pilot Integraal Persoonsgebonden Budget (IPGB)

Vragen en beantwoording van D66 inzake regenboogvlag

Vragen en beantwoording van het CDA inzake behoud cultuurhistorie Koeienmarkt

Vragen en beantwoording van LijstvanderDoes inzake Luikse markt op het Excercitieveld

Vragen en beantwoording van het CDA inzake verkeersbesluiten breedtebeperking

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake afsluiten Torenvalk te Harmelen

Vragen en beantwoording van ChristenUnie/SGP inzake passend onderwijs

Vragen en beantwoording van ChristenUnie/SGP inzake ondersteuning jongere mantelzorgers

Vragen en beantwoording van D66 inzake milieuvriendelijk bermbeheer

Vragen en beantwoording van D66 inzake operatie Steenbreek

Vragen en beantwoording van D66 inzake Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (Deze link opent in een nieuw venster)

Vragen en beantwoording van D66 inzake laadplekken (punten) in parkeergarage Castellum

Vragen en beantwoording van STERK Woerden inzake spoorverbinding Utrecht  - Leiden

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen n.a.v. 16r.00168 rv opvang vluchtelingen, statushouders en ISK

Vragen en beantwoording van  Inwonersbelangen inzake klachten en klokkenluiders

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake seniorenwoningen

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden inzake continuïteit jeugdhulp

Vragen en beantwoording van STERK Woerden inzake handhaving alcoholverstrekking minderjarigen

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake 112

Vragen en beantwoording van D66 inzake evaluatie Fietssluis

Vragen en beantwoording van D66 inzake thuiszorg

Vragen (en vervolgvragen 15 maart) en beantwoording van LijstvanderDoes inzake stembureaus referendum Oekraïne associatieverdrag

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake verbeteringen Woerdenwijzer.nl

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake busverbindingen Antonius ziekenhuis 

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake parkeren Defensie-eiland

Vragen en beantwoording van D66 inzake blijverslening

Vragen en beantwoording van LijstvanderDoes inzake schade Rijnstraat nabij Kruisstraat

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden inzake pleegzorg

Vragen en beantwoording van het CDA inzake bestemmingsplan landelijke gebied Nieuwkoop

Vragen en beantwoording van STERK Woerden inzake gebruik gehandicaptenparkeerplaatsen

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake peiling Rijnstraat (W)

Vragen en beantwoording van het CDA inzake onderzoek begraven en cremeren

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen en de VVD inzake informatievoorziening jeugdzorg

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake bouwlocaties Harmelen

Vragen en beantwoording van D66 inzake privacy WoerdenWijzer (bij portefeuillehouder(s) is de burgemeester toegevoegd)

Vragen en beantwoording van LijstvanderDoes inzake vervangen kliko's

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake de Watertoren

ARCHIEF 2015

 

Vragen en beantwoording van het CDA inzake onderhoud wegen (Overzicht) in Kamerik

Vragen en beantwoording van LijstvanderDoes inzake zondagopenstelling

Vragen en beantwoording van het CDA inzake aanbestedingsbeleid gemeente Woerden

Vragen en beantwoording van het CDA inzake vlag van Woerden

Vragen en beantwoording van het CDA inzake knobbelzwanenpopulatie

Vragen en beantwoording van STERK Woerden inzake fusie Zuwe Hofpoort ziekenhuis

Vragen en beantwoording van D66 inzake toegankelijkheid gemeentelijke website

Vragen en beantwoording van D66 inzake gebruik scootmobielen

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake communicatie met inwoners

Vragen en beantwoording van het CDA inzake veiligheid Cattenbroekerplas

Vragen en beantwoording van LijstvanderDoes inzake voorbestaan koopjeshal

Vragen en beantwoording LijstvanderDoes inzake overlast konijnen op begraafplaats Rijnhof

Vragen en beantwoording van de VVD inzake verkeersveiligheid nabij Limesbrug N198

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden inzake opvang vluchtelingen

Vragen en beantwoording van het CDA inzake het Toeristisch Informatiepunt (TIP)

Vragen en beantwoording van VVD en STERK Woerden inzake zondagsopening bouwmarkten

Vragen en beantwoording van D66 inzake de samenwerking Oudewater - Woerden

Vragen en beantwoording van D66 over kwaliteit internet op basissscholen

Vragen en beantwoording van D66 inzake budgetplafonds jeugdhulp

Vragen en beantwoording van VVD inzake meerwerk onderhoud openbare ruimte

Vragen en beantwoording van STERK Woerden inzake olie- en gaswinning (2)

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake pand en gronden Rietveld 25 - 25a

Vragen en beantwoording van D66 inzake optreden Fietssluis / ruimen fietsen bij het station

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake gesprek tussen de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) en college van Woerden

Vragen van Inwonersbelangen inzake Gildepoortje

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden inzake gevaarlijk transport over het spoor door Woerden

Vragen en beantwoording van het CDA inzake verkeerssituatie Barwoutswaarder, Kuipers- en Gildenweg

Vragen ben beantwoording van het CDA inzake handhaving parkeren op eigen terrein

Vragen en beantwoording van LijstvanderDoes inzake behandeltherapie voor kastanjebomen

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake verkeerssituatie Barwoutswaarder

Vragen en beantwoording van D66 inzake verkorte indicaties

Vragen en beantwoording van STERK Woerden inzake zwanendriften

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake problematiek Boerendijk, Rembrandtlaan en Rietveldbrug

Vragen en beantwoording van ChristenUnie/SGP inzake dancefeest dedicated Cattenbroekerplas

Vragen en beantwoording van het CDA inzake onderhoud groenstrook tussen Oranjepark en Nassaupark

Vragen en beantwoording van D66 inzake snelheidsverhoging A12 naar 130 km/u

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden inzake verkeerssituatie Steinhagenseweg

Vragen en beantwoording van het CDA inzake adoptie openbaar groen

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake output inwonersbijeenkomsten verkeersproblematiek Woerden-West

Vragen en beantwoording van de VVD inzake BASF De Meern

Vragen en beantwoording van D66 inzake techniekwedstrijd binnen basisscholen Woerden

Vragen en beantwoording van het CDA inzake crematorium op Rijnhof aan Geestdorp

Vragen en beantwoording van D66 inzake gemeentelijke studiestoeslagenregeling arbeidsbeperkte jongeren

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake beleid jongeren en alcohol in de horeca

Vragen en beantwoording van STERK Woerden inzake olie- en gaswinning Woerden-West

Vragen en beantwoording van D66 en ChristenUnie/SGP inzake ouderbijdrage jeugd-ggz

Vragen en beantwoording van LijstvanderDoes inzake gebruik onkruidbestrijdingsmiddel roundup evolution (glyfosaat) in openbare ruimte

Vragen en beantwoording van D66 inzake milieuvriendelijk bermbeheer

Vragen en beantwoording van LijstvanderDoes inzake werkzaamheden wandelpad Middellandbaan

Gecombineerde beantwoording / vragen van D66 en Inwonersbelangen inzake hondenbeleid / hondenuitrenvelden

Vragen en  beantwoording van de VVD inzake vernieuwing zorgaanbod sociaal domein 2015

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake uitvoering randweg BRAVO 8 en 6a.

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake wet markt en overheid

Vragen en beantwoording LijstvanderDoes inzake eindrapport RKC - subsidies

Vragen en beantwoording van het CDA inzake verkeersveiligheid kruispunt Europabaan - Noordzee (nieuwe versie)

Vragen en beantwoording van STERK Woerden inzake sluipverkeer Groenendaal

Vragen en beantwoording van D66 inzake het nieuwe hondenbeleid

Vragen en beantwoording van D66 inzake Groene Hart samenwerking

Vragen en beantwoording van het CDA inzake bermen maaien in januari in de gemeente Woerden

Vragen en beantwoording van D66 inzake afvalinzameling oud papier in Kamerik

Vragen en beantwoording van LijstvanderDoes inzake hoge bomen aan de Nassaukade, Emmakade en Leliestraat

ARCHIEF 2014

 

Vragen en beantwoording van het CDA inzake stelposten programmabegroting 2015

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen en CDA inzake motie kaders van de raad Transitie Sociaal Domein (TSD)

Beantwoording aanvullende vragen van het CDA inzake verkeersveiligheid Hofbrug

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake hoogwater

Vragen en beantwoording van het CDA inzake verkeersveiligheid Hofbrug

Vragen en beantwoording van D66 inzake bomen (groenbeheer) en participatie

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden en het CDA inzake overschot op budgetten peuterspeelzaalwerk

Vragen en beantwoording van de VVD inzake vertegenwoordiging in GGD regio Utrecht

Vragen en beantwoording van STERK Woerden inzake toegankelijkheid openbare ruimte

Vragen en beantwoording van STERK Woerden inzake veiligheid schoolgebieden

Vragen en beantwoording van de VVD inzake adviesgroep Transities Sociaal Domein ( vernieuwing zorgaanbod)

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen en LijstvanderDoes over communicatie inzake het Hofpoort ziekenhuis

Vragen en beantwoording van CDA inzake communicatie projecten en groen

Vertragingsbericht beantwoording vragen CDA inzake communicatie projecten en groen

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden en Inwonersbelangen inzake verkeerssituatie Achterpad / Wilhelminaweg e.o

Vragen en beantwoording van D66 inzake onderzoek geluidsoverlast A12

Vragen en beantwoording van D66 inzake interview burgemeester over afketsen superprovincie

Vragen en beantwoording van LijstvanderDoes inzake renovatie / verfraaiing koepel stadhuis

Vragen en beantwoording van D66 inzake bomenkap Dr. Kuyperlaan

Vragen en beantwoording van de VVD inzake brand Anton Mauvestraat

Vragen en beantwoording van de VVD inzake onveiligheid Limesbrug (Geestdorp) N198

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden inzake mediaberichten nieuw te bouwen stadhuis

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden inzake provinciale aanpak m.b.t. kantorenleegstand

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden inzake vuurwerkaangelegenheden

ARCHIEF 2013

 

Vragen en beantwoording van het CDA inzake busverbinding Zegveld - Woerden

Vragen en beantwoording van ChristenUnie/SGP inzake zondagsopening Jumbo Supermarkt 2013

Vragen en beantwoording van VVD inzake miscommunicatie veiligheidsdiensten

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden inzake armoedebestrijding

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden en D66 inzake Woerden schaliegasvrij(Deze link opent in een nieuw venster)

Vragen van het CDA inzake veiligheid fietsende kinderen Cattenbroekerdijk (ingetrokken)

Vragen en beantwoording van het CDA inzake beëindigen overleg met verenigingen m.b.t. recreatieplas Cattenbroek

Vragen en beantwoording van D66 inzake parkeergegevens

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden n.a.v. sluiting huisartsenpost (HAP)

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden inzake asbestkaart basisscholen

Vragen en beantwoording van ChristenUnie/SGP inzake gestaakte baggerwerkzaamheden

Vragen en beantwoording van ChristenUnie/SGP en het CDA inzake overlast (horeca) binnenstad

Vragen en beantwoording van D66 inzake stadsstrand Defensie-eiland

Vragen en beantwoording van D66 inzake integrale jeugdgezondheidszorg

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen over de Haven

Vragen en beantwoording van D66 inzake uitvoering fietsbeleid / fietspad Molenvlietbaan

Vragen en beantwoording Inwonersbelangen inzake winkelsluitingstijden en zondagsopening

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden m.b.t. het rapport Friso de Zeeuw

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden n.a.v. polder Bijleveld

Vragen en beantwoording van D66 inzake drugsbrief i.h.k.v. project Achilles

Vragen en beantwoording van het CDA inzake besluitvorming gemeentelijke Ruimtelijke Structuurvisie

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden m.b.t. bestuur openbaar onderwijs in Woerden

Vragen en beantwoording van Lijst van der Does inzake verwijderen Vleugelnootboom / zitelement Kerkplein

Vragen en beantwoording van het CDA inzake dagbesteding in De Plint

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake Wet dieren

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake ontwikkelingen Defensie-eiland

Vragen en beantwoording van Lijst van der Does en Inwonersbelangen inzake bomenkap Esdoornlaan (W)

Vragen en beantwoording van het CDA inzake verkeersbult in de Hoofdweg te Zegveld

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake vergoeding topfunctionarissen en (zorg) externen

Vragen en beantwoording van D66 inzake leefbaarheid Rembrandtlaan / Boerendijk te Woerden

ARCHIEF 2012

 

Vragen en beantwoording van het CDA inzake het vastgoedbeleid

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake publiceren collegebesluiten

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen over de gevolgen van de uitspraak RvS inzake het bestemmingsplan Harmelerwaard

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake grondwater- en funderingsproblematiek Schilderskwartier

Vragen en beantwoording van Lijst van der Does inzake Gildepoortje

Vragen en beantwoording van D66 inzake veiligere stationsomgeving

Vragen en beantwoording van CDA inzake vervuiling openbare ruimte tijdens Historische Kaasmarkt

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake plannen vernieuwen haven en Singel

Vragen en beantwoording van VVD inzake oneingelijk gebruik bijstand in Woerden

Vragen en beantwoording van VVD inzake effectiviteit inspanningen re-integratie

Vragen en beantwoording van ChristenUnie/SGP inzake de dertiende penning

Vragen en beantwoording van Lijst van der Does inzake niet vertrekken van een vergunning voor Koninginnedag aan het Oranjecomité t.b.v. een (kinder)kermis op het Kerkplein

Vragen en beantwoording van CDA inzake terugvordering re-integratiebudget

Vragen en beantwoording van VVD en D66 inzake oude raadhuis Harmelen

Vragen en beantwoording van D66 inzake de VVV

Vragen en beantwoording van D66 inzake fietspaaltjes

Vragen en beantwoording van D66 inzake passend onderwijs

Vragen en beantwoording van CDA inzake 3e kwartaalrapportage Wmo

 

ARCHIEF 2011

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake samenwerking Oudewater - Woerden

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake armoedebestrijding

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake geluidhinder Vogelbuurt

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden inzake begroting de Sluis Groep

Vragen en beantwoording van CDA inzake parkeerplaats SCH'44

Vragen en beantwoording van D66 inzake bomen in Waterrijk

Vragen en beantwoording van CDA inzake toekomst NME en Brediusschuur

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake PGB-WMO

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake VVV Groene Hart

Vragen en beantwoording van VVD inzake plannen Hoogheemraadschap

Vragen en beantwoording van Inwonersbelangen inzake beschermde planten

Vragen en beantwoording van CDA inzake gebruik recreatieplas Snel en Polanen

Vragen en beantwoording van CDA inzake gebruik van Het Arsenaal

Vragen en beantwoording van Progressief Woerden inzake fietsbeleidsplan

Vragen van Inwonersbelangen over aangekondigde bezuinigingen (tussenbericht) en (resterende beantwoording)

Vragen en beantwoording van VVD - fractie over exploitatie Optisport