Stukken

Hiernaast vindt u een overzicht van alle aan de raad gerichte stukken, voor zover deze geschikt zijn voor actieve publicatie op het internet. Aan elk ingekomen stuk is een procedureel behandelvoorstel gehangen. Op deze manier kunt u kijken op welke wijze de gemeenteraad een bepaald stuk behandelt.

Bescherming persoonsgegevens

Stukken gericht aan de gemeenteraad zijn in beginsel openbaar maar met het oog op onder andere internetcriminaliteit en privacywetgeving, worden veel persoonsgegevens en handtekeningen van (burger)brieven geanonimiseerd.  Geanonimiseerde gegevens kunnen door raadsleden of fractieassistenten worden opgevraagd bij de griffie. Welke persoonsgegevens geanonimiseerd worden, is te vinden in de gedragscode privacy en persoonsgegevens.