Procedure nieuwe wethouder

28 januari 2021

De raad beslist
Zoals u vast al ergens gehoord of gelezen hebt, krijgt Woerden een nieuwe wethouder. Maar hoe werkt dat? Wie beslist wie de wethouder wordt? Dat ligt voor een groot deel vast in de Gemeentewet. Daarin staat dat de raad de wethouder benoemt. Het is in Woerden, net als in veel andere plaatsen, gebruikelijk dat de fracties die samen de coalitie vormen, de wethouders voordragen. Dat is nu ook gebeurd. De wethouder die vertrokken is, was in 2018 voorgedragen door LijstvanderDoes en dus heeft die fractie nu ook een nieuwe kandidaat voorgedragen. Maar de fractie kan dit niet alleen beslissen. Het is straks aan alle raadsleden om te stemmen over de benoeming. De wet bepaalt dat zo’n stemming geheim is. Daarom stemmen de raadsleden schriftelijk. Normaal gesproken zou dat op één avond kunnen. Maar omdat de raad nu digitaal vergadert, staan er twee vergaderingen gepland. Op woensdagavond 17 februari wordt Ad de Regt, de kandidaat-wethouder, voorgedragen en kan de raad dit voorstel bespreken. Op donderdag 18 februari kunnen de raadsleden dan schriftelijk stemmen op het gemeentehuis. Die avond wordt de uitslag gedeeld in een nieuwe raadsvergadering en wordt De Regt, afhankelijk van de uitslag, benoemd als wethouder.

Integriteitsscan
Maar voordat het zover is, wordt eerst onderzocht of de heer De Regt inderdaad wethouder mag worden. Ook daarvoor gelden procedures die de raad zelf heeft vastgesteld in het eigen Reglement van Orde. Hij moet ‘geloofsbrieven’ overhandigen waarin hij verklaart te voldoen aan de vereisten uit de Gemeentewet en waarbij hij mededeling doet van eventuele nevenfuncties. Zo mag een wethouder niet ook ambtenaar zijn bij deze gemeente of bestuurder bij de provincie bijvoorbeeld. Daarnaast wordt een integriteitsscan uitgevoerd waarin gekeken wordt of er incidenten zijn geweest in het verleden die relevant zijn voor de benoeming. De heer De Regt zal ook een gesprek hebben met de burgemeester en de griffier. Zij rapporteren op hun beurt alle bevindingen terug aan het presidium, het overleg van alle fractievoorzitters van de raad.

Aanstelling en woonplaats
De gemeentewet stelt ook dat de raad de ‘tijdsbesteding’ van wethouders bepaalt, de raad stelt dus het aantal uur per week dat hij zal gaan werken vast. In dit geval zal de raad na de benoeming van de heer De Regt waarschijnlijk ook besluiten over  ‘ontheffing van het vereiste van ingezetenschap’. In de Gemeentewet staat namelijk dat wethouders, net als raadsleden, moeten wonen in de gemeente. Maar de raad kan een wethouder hiervoor ontheffing verlenen voor de periode van een jaar. Zeker voor wethouders die wat later in de raadsperiode benoemd worden, zoals nu, is het niet ongebruikelijk dat de raad dit doet.

Datum benoeming
Als dit alles allemaal soepel verloopt, kan de nieuwe wethouder benoemd worden op 18 februari. Hij moet daarna zelf nog weer binnen tien dagen aan de raad laten weten of hij de benoeming inderdaad aanneemt. Doet hij dat niet, dan geeft de gemeentewet aan dat de wethouder niet benoemd is. Niet vergeten dus. Gelukkig kan hij dat in dezelfde vergadering al aangeven en dat doen de meeste kersverse wethouders dan ook.

Ad de Regt is de kandidaat die door LijstvanderDoes is aangedragen als nieuwe wethouder. [Foto: Alex de Kuijper] 

Ad-de-Regt-foto-Alex-de-Kuijper

Terug