Vanuit de Raadsvergadering van 25 januari 2018

De eerste raadsvergadering van het nieuwe jaar begon met vragen van raadsleden over het vervolgproces rond de Binnenstadsvisie en de kruising kruising Wulverhorstbaan-Europalaan/Noordzee. De heer Mark Tobeas, nu griffier in de gemeente Binnenmaas, werd benoemd als nieuwe raadsgriffier per 15 februari. De raad nam een aangepast besluit over het voorstel om middelen voor organisatieontwikkeling toe te kennen. Een voorstel om de sturing op verbonden partijen te veranderen wordt na de verkiezingen behandeld. Het voorstel over integraal Persoonsbonden Budget kon op instemming van de raad rekenen.

Het raadsvoorstel om aanvullende middelen beschikbaar te stellen voor de organisatiekosten Sociaal Domein bleek de raad zwaar te vallen. Enerzijds was er bereidheid om het benodigde geld beschikbaar te stellen, anderzijds toonde de raad zich verrast over de uitleg van de wethouder dat de capaciteit op de beleidsafdeling al sinds 2015 onvoldoende blijkt te zijn. Door middel van een motie van treurnis, waarin uitgesproken werd dat de raad het gevoel had niet het benodigde inzicht in het sociaal domein te krijgen, sprak de raad zijn treurnis over de gang van zaken uit.

Tenslotte werden vijf moties vreemd aan de orde van de dag behandeld. Moties over een gesprek met de provincie over een financiële bijdrage voor verkeersmaatregelen, de inzet op tijdige signalering en begeleiding van KOPP-kinderen en een motie voor uitgebreide huisartsenzorg werden aangenomen. De moties over een bomenbeleidsplan en het plaatsen van 1.000 bomen in 2018 werden verworpen.

 

  • 01 februari 2018
Terug