Overzicht van nieuwsberichten 2015

Kort verslag van de raadsvergadering van 16 december 2015 18 december 2015

De raad vergaderde op 16 december voor het laatst in 2015. Het kort verslag geeft een impressie van het verloop van die vergadering.

Kort verslag van de raadsvergadering van 26 november 27 november 2015

De gemeenteraad vergaderde donderdag 26 november over onder meer Cultuurbeleid, Carbid schieten, een Motie over winkels open op zondag en een Motie over aanscherping strategische woningbouwplanning. Lees verder voor de uitkomsten van de vergadering.

Kort verslag van de raadsvergadering van 5 november 06 november 2015

De raad vergaderde onder meer over de herhuisvesting van de gemeentelijke organisatie en samenwerking in U-10 verband. Benieuwd naar de besluitvorming daarover en de andere onderwerpen die aan de orde kwamen? Lees verder voor een samenvatting van de gehele vergadering.

Kort verslag van de Begrotingsraad van 29 oktober 30 oktober 2015

Donderdag 29 oktober behandelde de gemeenteraad de programmabegroting 2016, alsmede een voorstel om te komen tot een efficiënter en doelmatiger beheer van de openbare ruimte. In de programmabegroting worden de beleids- en financiële uitgangspunten van de gemeente voor de komende jaren vastgelegd. De begroting is na uitgebreide discussie over amendementen en moties door een ruimte raadsmeerderheid vastgesteld. Alleen de fracties Inwonersbelangen en LijstvanderDoes konden niet instemmen met de -op onderdelen gewijzigde- begroting. Het voorstel inzake het beheer van de openbare ruimte is, met de tegenstem van de fractie Inwonersbelangen, eveneens aangenomen. Lees verder.

Kort verslag commissie Algemeen van 8 oktober 09 oktober 2015

De commissie Algemeen van 8 oktober sprak onder meer over de herhuisvesting van de gemeentelijke organisatie, een reparatievoorstel m.b.t. het bestemmingsplan Cattenbroekerplas, deelname aan de netwerk-organisatie U-10 en de zondagsopening van twee grote bouwmarkten. Klik verder voor een kort verslag.

Kortverslag raadsvergadering 28 september 2015 29 september 2015

Gisteravond vond de voortzetting plaats van de vergadering van donderdag 24 september 2015. De raad heeft gesproken over het toewijzen van gratis camperplaatsen, de bestuursrapportage 2015, de zienswijze over de begroting 2016 Ferm Werk, grondexploitaties en de motie Geen verslechtering leefbaarheid door A12. Klik verder voor een korte weergave van de vergadering.

Oproep: Denk mee met de raad! 25 september 2015

Politiek ver van mijn bed? Ik weet hoe de politiek dichter bij de inwoners kan worden gebracht! Heeft u ideeën om de relatie tussen gemeenteraad en inwoners te versterken, neem dat deel aan de Denktank van de raad hierover. Klik verder voor meer informatie.

Kort verslag raadsvergadering 24 september 25 september 2015

De gemeenteraad sprak in de vergadering van 24 september over noodopvang voor vluchtelingen, de nieuwe systematiek voor de afvalinzameling en de aankoop van de Brediusboerderij. Klik verder voor een korte weergave van de vergadering.

Dag van de Democratie - follow-up 15 september 2015

Zaterdag 12 september was de Dag van de Democratie. In het centrum van Woerden was een ideeënbus geplaatst: Als ik raadslid in Woerden was, dan.... Onderstaande ideeën zijn aangedragen: - Beter onderhoud op wegbelettering / schoonhouden van verkeersborden. Met een goed onderhoud worden de totaalkosten gedrukt. - Winkelaanbod voor jongeren vanaf 20 jaar stimuleren. - Een zebrapad nabij kruispunt Oudelandseweg i.v.m. bushalte / plastic afvalbrengcontainer. - Stadsplattegrond bij station Woerden aan de centrumzijde gewoon op posterformaat (geen licht-bak, die wordt telkens kapot gemaakt). - Leegstaande kantoorpanden ombouwen tot: *Studentenhuisvesting; *Huisvesting voor mensen met een laag inkomen; *Op te nemen vluchtelingen/asielzoekers, huisvesting voor hen. - Iets grotere speeltuin in het Brediuspark; of: betaalde speeltuin die afsluitbaar is en waar dan meer speeltoestellen in kunnen met vaste openingstijden en vrijwilligers als beheerders. Deze ideeën zijn onder de aandacht gebracht van de raadsfracties. Het is aan hen om de aangedragen ideeën verder op te pakken.

Dag van de Democratie zaterdag 12 september 03 september 2015

Dag van de democratie Zaterdag 12 september is de Dag van de Democratie. Deze Dag is in het leven geroepen door de Algemene Ledenvergadering van de Verenigde Naties. Ook in Nederland wordt de Dag gevierd. Met een reden: mensen laten beseffen hoe belangrijk het is dat ze in vrijheid hun stem kunnen laten horen. Tijdens de Dag van de Democratie kunnen inwoners van 11.00 – 14.00 uur rondom het Oude Stadhuis aan het Kerkplein onder meer in gesprek gaan met gemeenteraadsleden. Vertegenwoordigers van alle acht raadsfracties in de gemeenteraad zijn aanwezig. Daarnaast wordt een ideeënbus geplaatst en kunt u zich inschrijven als gast van de raad.

Zomerreces vanaf 13 juli 03 juli 2015

De laatste vergadering voor de zomer is de raadsvergadering van 9 juli. Daarna begint het zomerreces. De eerstvolgende vergadering na de zomer is op 2 september. Dan vergadert de commissie Welzijn.

Raadsvergadering 25 juni wordt op 2 juli voortgezet 29 juni 2015

De raadsvergadering van 25 juni is na de behandeling van agendapunt 8 (eerste termijn) geschorst tot donderdag 2 juli, 20.00 uur.

GEANNULEERD Hoorzitting juni-overleg (kaders programmabegroting) op 10 juni GEANNULEERD 19 mei 2015

Begin juni biedt het college het raadsvoorstel juni-overleg aan de raad aan. In dit voorstel zijn de financiële en beleidsuitgangspunten voor de programmabegroting 2016 opgenomen. Dit voorstel wordt in de vergadering van de commissie Middelen van 17 juni besproken en in de raadsvergadering van 25 juni vastgesteld. De hoorzitting is geannuleerd in verband met te weinig belangstelling. Mocht u alsnog willen inspreken over het voorstel dan kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht van de commissie Middelen van 17 juni 2015.

Hoorzitting raad inzake verkeersdoorstroming Woerden-West op 26 mei 19 februari 2015

Naar aanleiding van het Grontmijrapport van december 2014 inzake verbeteringen van de verkeersdoorstroming in Woerden-West, heeft het college op 30 april een concreet voorstel aan de raad aangeboden. Voordat dit voorstel inhoudelijk wordt behandeld, organiseert de gemeenteraad een hoorzitting. Inwoners, organisaties, instellingen en bedrijven zijn welkom om de raad hun opvattingen te geven. De hoorzitting vindt op dinsdag 26 mei 2015 plaats, naar verwachting vanaf 20.00 uur. Locatie: raadzaal Stadhuis. Meer informatie kunt u krijgen via raadsgriffie@woerden.nl

Raadsconferentie Hofpoort Ziekenhuis 15 januari 2015

Op dinsdag 27 januari organiseert de gemeenteraad van Woerden een informatiebijeenkomst waar de meest actuele stand van zaken inzake het Hofpoortdossier wordt gepresenteerd. Onder meer mevrouw Van Rossum (Raad van Bestuur Zuwe Hofpoort Ziekenhuis) en de cliëntenraad zullen een presentatie verzorgen voor de raden die in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis liggen.