Presidium 24 maart 2015 20:00:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • Het Presidium wordt gevraagd het verslag van de vergadering van 16 december 2014 vast te stellen.
  laden...
 • Ter vaststelling is bijgevoegd het overzicht van actiepunten/planning, versie maart 2015.
  laden...
 • Het Presidium wordt voorgesteld dit voorstel door te geleiden naar de hamerstukkenlijst van de raadsvergadering van 26 maart 2015.
  laden...
 • Het Presidium wordt voorgesteld dit voorstel door te geleiden naar de bespreekagenda (i.v.m. afleggen eed/belofte nieuw Rkc-lid) van de raadsvergadering van 26 maart 2015.
  laden...
 • Het Presidium wordt voorgesteld dit voorstel door te geleiden naar de hamerstukkenlijst van de raadsvergadering van 26 maart 2015.
  laden...
 • Op verzoek van fractie van STERK Woerden geagendeerd. Het Presidium wordt verzocht een uitspraak te doen over de praktische verzoeken aan de vergaderdeelnemers t.b.v. het overgaan op volledig automatische sprekersmarkering.
  laden...
 • Het Presidium wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde procedure. NB. De RKC zal deze procedure eveneens bespreken (7 april).
  laden...
 • Achtereenvolgens bespreekt het Presidium de onderdelen a t/m j.
  laden...
 • De griffie constateert dat er soms Rib’s op de commissieagenda staan, waarvan pas ter vergadering blijkt dat bespreking niet noodzakelijk is. Dat is voor de opgeroepen portefeuillehouder(s) en ambtenaren een onwenselijke situatie. In de werkwijze is wel een “piepsysteem” opgenomen om stukken aan de agenda toe te voegen, maar niet om stukken van de agenda af te halen, indien behandeling ongewenst is. Het Presidium wordt gevraagd zich hierover kort uit te spreken.
  laden...
 • De griffie stelt voor vóór de komende zomer de eerste generatie Ipads te vervangen. Dit zijn Ipads type 3. Destijds is bij de invoering van het digitale vergadering voldoende budget in de begroting opgenomen om elke twee jaar de Ipads te kunnen vervangen. Die termijn is ruim overschreden. Het Presidium wordt gevraagd in te stemmen met het voor de zomer vervangen van alléén de eerste generatie Ipads.
  laden...
 • In de raadsagenda staat voor vrijdag 11 september2015 het jaarlijkse bestuursuitje gepland. Het Presidium wordt gevraagd zich uit te spreken over duur (dagdeel/dagdelen), inhoudelijk thema of intern gericht (raads)thema, etc. Op basis daarvan zal de griffie met een concreet voorstel komen.
  laden...
 • Deze bijeenkomsten zijn in verband met onvoldoende opkomst geannuleerd. Het Presidium wordt gevraagd zich uit te spreken over eventuele doorgang van deze bijeenkomsten en alternatieve data (periode).
  laden...
 • Op verzoek van de fractie STERK Woerden geagendeerd. Zie het bericht via de link in de bijlage.
  Deze fractie wil in het Presidium bespreken wat nu de status en rol van de raad en de wijkplatforms is. In hoeverre achten we het wenselijk dat de platforms door politieke partijen worden bestiert?
  laden...
 • De griffie vraagt zich af of fracties suggesties hebben t.b.v. de invulling van de wekelijkse informatiepagina in de Woerdense Courant en of zij daar ook betrokkenheid bij / ruimte in willen hebben.
  laden...
 • Als bijlage is bijgevoegd de open brief van de heer Van der Does. Het Presidium wordt gevraagd een uitspraak te doen over de rol van raadsleden tijdens bewonersavonden die vanuit het college zijn georganiseerd en in het verlengde daarvan de rol/status van dergelijke bijeenkomsten in het totale (politieke) besluitvormingsproces.
  laden...
 • De afspraak dat technische vragen door raadsleden en fractieassistenten rechtstreeks aan de vakambtenaar worden gesteld, loopt prima. Om dit proces beter te faciliteren wordt voorgesteld t.b.v. de beantwoording een uniform format te gaan gebruiken, met name voor die technische vragen waarvan het wenselijk is (vanuit vragensteller en/óf vanuit collegezijde) dat deze raadsbreed worden verspreid. Omdat de huidige afspraak is: “collegezijde mag pas de beantwoording van technische vragen raadsbreed laten verspreiden nadat toestemming is gegeven door vragensteller” worden vragenstellers gevraagd voortaan bij het stellen van de vragen al aan te geven of de beantwoording raadsbreed verspreid mag worden. Dan loopt het proces naderhand geen vertraging op. Vanuit de griffie wordt geadviseerd alle voor het debat relevante informatie raadsbreed te verspreiden, zodat er een level playing field ontstaat.
  Kan het Presidium met bovenstaande lijn instemmen?
  laden...
 • Om informatiebijeenkomsten zo effectief mogelijk te gebruiken is de afgelopen periode overleg (ambtelijk) geweest. De informatiebijeenkomsten worden zowel vanuit de raad als vanuit het college sterk gewaardeerd, mede vanwege het informele en informatieve karakter. Dat willen we behouden en zo mogelijk versterken. Voorgesteld wordt om informatiebijeenkomsten als volgt te benaderen:
  - Qua onderwerpskeuze wordt meer rekening gehouden met de actuele politieke agenda. Grote onderwerpen, door raad en college als zodanig in gezamenlijkheid aan te wijzen, worden via het BOB-model benaderd. De eerste “B” vindt plaats in de informatiebijeenkomsten.
  - Het is een platform voor raad en college om informatief te sparren. Het college kan afhankelijk van het onderwerp “politiek sonderen” en aanvoelen hoe een en ander vanuit de raad wordt ontvangen. Het politieke, oordeelsvormende debat vindt net als nu plaats in de commissievergadering (en evt. raadsvergadering).
  - Idealiter ligt er altijd, ter voorbereiding van de raad, een document voor. Bij voorkeur (ook) een startnotie t.b.v. behandelings- en besluitvormingsproces (rol inwoners, college en raad).
  Wat de griffie betreft houden we met ingang van heden daar waar mogelijk al rekening met bovenstaande. In overleg met de gemeentesecretaris zal de griffie op korte termijn met een memo komen t.b.v. een nadere uitwerking hiervan, zodat voor alle betrokken duidelijk is welke afspraken worden gemaakt. Hierbij komen aspecten als: wie is voorzitter, zijn de termijnen in het RvO van toepassing of niet, planningsaspecten (bestuurlijke agenda voor deze periode), hoe bepalen we in gezamenlijkheid welke onderwerpen voor behandeling volgens het BOB-model in aanmerking komen, etc.
  Kan het Presidium met bovenstaande lijn instemmen?
  laden...
 • Op verzoek van de fractie Inwonersbelangen geagendeerd. Deze fractie wil hierover in het Presidium van gedachten wisselen.
  laden...
 • Er is gelegenheid tot het stellen van een korte rondvraag.
  laden...
 • laden...