Informatiebijeenkomst 01 februari 2018 20:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Deze bijeenkomst vindt plaats in de tijdelijke raadszaal op de tweede verdieping in de ruimt v2.01 in De Bleek 7
  laden...
 • Opening en mededelingen door voorzitter Elias Bom
  laden...
 • Introductie door wethouder Ivo ten Hagen; presentatie door Jeroen van Lemmen, projectmanager Middelland.

  Op 22 juni 2017 is de Ontwikkelingsvisie Middelland door de Raad vastgesteld. Tijdens de eerdere raadsinformatiebijeenkomst van 21 september 2017 is een toelichting gegeven op de manier waarop de ontwikkelingsvisie uitgewerkt zou worden in spelregels. Begin november is tijdens een stakeholdersbijeenkomst over die spelregels gesproken. Daaruit kwam naar voren dat een stapeling van spelregels belemmerend kan werken voor transformatie-initiatieven in het gebied.

  Vanavond ontvangt u een toegelicht op welke manier nu gewerkt wordt om samenhang en balans te bereiken in de ambities en doelen voor Middelland.

  Achtergrondinformatie:
  Zie gekoppeld agendapunt voor: raadsvoorstel (17r.00341) en raadsbesluit (17r.00342) van 22 juni 2017 inzake de vaststelling van de Ontwikkelingsvisie Middelland in de raadsinformatiebijeenkomst 21 september 2017.
  laden...
 • laden...
 • Voor deze bespreking zijn wethouder Haring en wethouder Ten Hagen uitgenodigd.

  Beeldvormende bijeenkomst. Oordeelsvorming vindt plaats in de commissie Ruimte op donderdag 8 februari 2018. Besluitvorming vindt plaats in de raadsvergadering van donderdag 22 februari 2018.

  In samenwerking met de Provincie Utrecht en het Platform Ondernemersverenigingen Woerden (POVW) is in de afgelopen maanden een herstructureringsprogramma bedrijventerreinen voor de gemeente Woerden opgesteld. Het herstructureringsprogramma is opgesteld om:
  - het proces te organiseren om de benodigde herstructurering op bedrijventerreinen in de periode 2018 tot 2030 tot concrete uitvoering te brengen;
  - een beleidskader te hebben voor uitvoering van de herstructurering;
  - een beleidskader te hebben voor het functiegebruik op de bedrijventerreinen;
  - prioriteit te geven aan de herstructureringsopgave op de vijf geselecteerde bedrijventerreinen.

  De gemeente beoogt hiermee om samen met het bedrijfsleven het vestigingsklimaat op de werklocaties toekomstbestendig te maken. Daarmee wordt tevens voldaan aan de provinciale beleidseis om herstructurering toe te passen en kan de provincie besluiten tot het beschikbaar stellen van zes hectare aan schuifruimte in de gemeente Woerden

  Tijdens deze informatieavond geven twee leden van de projectgroep een toelichting op het doorlopen en nog te doorlopen proces en de inhoud van het herstructureringsprogramma. Daarnaast is er de mogelijkheid om vragen te stellen.
  laden...
 • laden...
 • Voor de bespreking is wethouder Ten Hagen uitgenodigd.

  Ter voorbereiding van de nieuwe bestuursperiode lijkt het wethouder Ten Hagen wenselijk om nog voor de verkiezingen eenmaal met een aantal raadsleden om tafel te zitten om te bekijken wat de opgave Omgevingswet betekent voor raadsleden en wat we daarvoor moeten organiseren zodra het nieuwe bestuur is geinstalleerd.
  laden...
 • laden...
 • Opening en mededelingen
  laden...
 • Voor de bespreking is burgemeester Molkenboer als portefeuillehouder uitgenodigd.

  Op 12 en 19 september zijn de woordvoerders van de fracties in de commissie Middelen in debat gegaan over veiligheid, preventie en Gebiedsgericht Werken. Naar aanleiding van dit debat is afgesproken om hier een vervolg aan te geven met diverse deskundigen. Onderstaand en in het bijgevoegd stuk 'programma vervolg debat veiligheid, preventie en gebiedsgericht werken' kunt u vinden wie zullen spreken.

  20.00 uur: Inleiding door Burgemeester Molkenboer;
  20.05 uur: presentaties door achtereenvolgens:
  • Nicole Bijl (beleidsadviseur OOV/jeugd gemeente Gouda)
  Aanpak jongerenoverlast gemeente Gouda (o.a. eigen werkplaats)
  • Froukelien van der Weg (beleidsmedewerker jeugd) en Marieke van Dijken
  (procesregisseur PGA)
  Stand van zaken/voortgang/verbinding aanbesteding
  jongerenwerk/PGA/Streetcornerwork
  • Margret van Wijk (beleidsadviseur openbare orde en veiligheid)
  Voorbereiding IVP/Integrale Handhaving 2019-20122
  • Coosje Cuijk (coördinator buurtveiligheidsteams gemeente Amsterdam)
  Ervaringen met buurtveiligheidsteam
  • Aad van Duijn (coördinator boa’s) en Martine Arents (teamleider VTH)
  Andere werkwijze toezichthouders en wijkboa’s
  21.20 uur: Gesprek over veiligheid.
  laden...
 • De rekenkamercommissie wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om met de woordvoerders over het onderwerp 'Organisatieontwikkeling' te spreken.
  laden...