Gemeenteraad 25 juni 2015 20:00:00

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • 1.

  Opening en mededelingen

  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2.

  Vaststellen agenda

  Raadzaal
  1 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 5.

  Vragenhalfuur voor raadsleden

  Raadzaal
  2 documenten
  1. Vragenserie D66 inzake privacy.
  2. Vraag Inwonersbelangen inzake Van Teylingenweg.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voor de behandeling is wethouder Schreurs uitgenodigd.

  De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen. Naar aanleiding van de behandeling in de commissie Ruimte heeft wethouder Schreurs toegezegd nogmaals naar de casus van de diverse insprekers te kijken en de raad hierover vóór de raadsvergadering schriftelijk te rapporteren. De fractie van CDA overweegt een amendement m.b.t. kleine windmolens en de fractie van Inwonersbelangen overweegt een amendement m.b.t. het onderdeel archeologie.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voor de behandeling is wethouder Stolk uitgenodigd.

  De raad wordt voorgesteld voorde korte termijn te kiezen voor scenario 1 en de daarbij behorende verkeerskundige maatregelen te laten uitvoeren (aanpassen drie kruispunten, minder aantrekkelijk maken van
  de Boerendijk en geluid werende maatregelen treffen op de Hollandbaan en Hoge Rijndijk) en hiervoor € 4,6 miljoen beschikbaar te stellen. De raad wordt voorts voorgesteld een aantal aanvullende voorstellen te betrekken bij het juni-overleg.
  De fracties van CDA, Inwonersbelangen en Progressief Woerden overwegen amendementen en/of moties in te dienen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voor de behandeling is wethouder Stolk uitgenodigd.

  De raad wordt gevraagd de visie en doelen Spelen, Sporten en Bewegen vast te stellen en t.b.v. de uitvoering € 48.000,- ter beschikking te stellen. Vanuit de commissie blijft vooral het benodigde krediet voor de combinatiefunctionarissen als bespreekstuk open staan in relatie tot het juni-overleg. Eventuele wijzigingen in het toekennen van krediet moeten via een amendement geregeld worden.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voor de behandeling is wethouder Duindam uitgenodigd.

  De raad wordt gevraagd in te stemmen met het Economisch actieplan 2015 en daarbij één van de drie scenario's te kiezen. Voorts wordt de raad gevraagd in te stemmen met de dekking voor 2015 en de structurele middelen voor 2016 en verder te betrekken bij het juni-overleg.
  De fractie van STERK Woerden heeft na de commissiebehandeling aangegeven het raadsvoorstel mee terug te willen nemen voor fractieoverleg.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voor de behandeling is het voltallige college van B&W uitgenodigd.

  De raad wordt gevraagd kaders (inhoudelijk en financieel) aan te geven voor de begroting 2016 en verder. Tijdens de behandeling in de commissie kondigt D66 een motie aan waarin een aantal kaders voor het opstellen van de begroting 2016-2019 (hopelijk) raadsbreed meegegeven gaan worden aan het college. Progressief Woerden, ChristenUnie/SGP en de VVD gaven al in de commissie aan mee te willen denken over de inhoud van de aangekondigde motie.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 12.

  Sluiting

  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)