Commissie Welzijn 03 juni 2015 20:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Burgers worden in de gelegenheid gesteld over niet-geagendeerde onderwerpen in te spreken. Graag onderwerpen aanmelden via raadsgriffie@woerden.nl of (0348) 428 805 vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering. De commissie kan naar aanleiding van het spreekrecht beslissen een onderwerp aan de agenda toe te voegen.
  Inspreken over geagendeerde onderwerpen vindt plaats bij het desbetreffende agendapunt.
  vergroten verkleinen laden...
 • De commissie wordt gevraagd de agenda vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 19 mei 2015 vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...
 • a. Termijnagenda
  b. Openstaande toezeggingen
  c. Openstaande moties
  d. Informatiebijeenkomsten en werkbezoeken
  e. Overige commissieaangelegenheden
  vergroten verkleinen laden...
 • Gelegenheid tot het stellen van vragen door leden van de commissie aan het college of aan andere leden van de commissie. Beantwoording tijdens dezelfde bijeenkomst is het grootst als de vragen minimaal 24 uur van tevoren zijn aangekondigd.

  Twee vragen van de fractie van de VVD:
  1) Tijdens de vergadering van de commissie welzijn van mei stelde wethouder Duindam dat slecht 27% van de zorgaanbieders mbt jeugdzorg een Q1 rapportage had aangeleverd. Wat is de stand van zaken inmiddels? Is er verbetering opgetreden in het percentage zorgaanbieders dat tussenrapportages aanlevert? Indien dit percentage achterblijft welke maatregelen treft het college?

  2) Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel mbt het investeringsfonds sociaal domein tijdens de raadsvergadering van mei vertelde wethouder Duindam dat er afspraken door de gemeente Woerden zijn gemaakt met de Sociale Verzekerings Bank (SVB) over de uitbetaling PGB. Volgens de wethouder verzorgt de gemeente momenteel de uitbetalingen PGB. Welke afspraken zijn gemaakt met de SVB? Voor hoe lang gelden deze afspraken? Worden dmv deze afspraken al onze PGB houders goed bediend? Moet de gemeente Woerden voor het uitvoeren van deze regeling extra kosten maken, zo ja, hoeveel? Kan de gemeente Woerden deze eventuele kosten verhalen op een derde partij, zo ja, welke en welke initiatieven neemt de gemeente hierin?
  vergroten verkleinen laden...
 • Voor de behandeling is wethouder Duindam uitgenodigd.

  LET OP

  VIER stukken als onderlegger (één raadsvoorstel en drie raadsinformatiebrieven)

  a. 15r.00261 rv zienswijze wijziging verordening declaratieregeling
  b. 15r.00316 rib verbeterplan ferm werk
  c. 15r.00259 rib rapportage vierde kwartaal 2014 ferm werk
  d.15r.00349 rib begroting ferm werk 2015 (publicatiedatum 28 mei 2015)
  vergroten verkleinen laden...
 • Voor de behandeling is burgemeester Molkenboer uitgenodigd.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voor de behandeling is burgemeester Molkenboer uitgenodigd.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)