Commissie Middelen 06 februari 2018 20:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Burgers worden in de gelegenheid gesteld over geagendeerde of niet-geagendeerde onderwerpen in te spreken. Graag onderwerpen aanmelden via raadsgriffie@woerden.nl of (0348) 428 805 vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering. De commissie kan naar aanleiding van het spreekrecht beslissen een onderwerp aan de agenda toe te voegen.

  Inspreken over geagendeerde onderwerpen vindt plaats bij het desbetreffende agendapunt.

  Er heeft zich één inspreker gemeld:
  - Dhr. A. Lubach, voorzitter van Bovak, de bond van kermisbedrijfshouders, spreekt graag in bij agendapunt 8, RIB Externe evaluatie Koeiemart.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De commissie wordt gevraagd de besluitenlijsten vaststellen van de vergadering van 16 januari 2018.
  vergroten verkleinen laden...
 • De commissie wordt gevraagd de langetermijnagenda van de commissie Middelen van februari vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Bij dit agendapunt staan de stukken die zijn doorgeleid naar de hamerstukkenlijst van de raadsvergadering van 20 februari 2017.

  Er is één raadsvoorstel als hamerstuk aangemeld:
  - Raadsvoorstel 'Wijziging GR AVU als gevolg van de gewijzigde Wet Gemeenschappelijke Regelingen en benoemen (plaatsvervangend-) lid algemeen bestuur AVU (17r.00979)
  vergroten verkleinen laden...
 • Collegeleden en commissieleden worden in de gelegenheid gesteld om relevante en actuele ontwikkelingen te delen en vragen te stellen inzake verbonden partijen en regionale samenwerking. Het betreft een korte mondelinge terugkoppeling, waar nodig kan de commissie het college verzoeken om aanvullende informatie in een raadsinformatiebrief op te nemen, zodat de gehele raad en derden er kennis van kunnen nemen.

  Voor deze commissie gaat het onder meer om de volgende regionale partners:
  - U10
  - Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
  - Regionaal Historisch Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC)
  - Recreatieschap Stichtse Groenlanden
  - Samenwerking Alphen aan den Rijn-Gouda-Woerden
  - ParkeerService
  - ICT-coöperatie Beware
  - Ambtelijke samenwerking Woerden-Oudewater
  vergroten verkleinen laden...
 • De commissieleden worden in de gelegenheid gesteld tot het stellen van vragen aan het college of aan andere leden van de commissie.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voor de behandeling is burgemeester Molkenboer als portefeuillehouder uitgenodigd.

  Bespreking van de raadsinformatiebrief 'Externe evaluatie Koeiemart', naar aanleiding van de problemen rond de meest recente editie van de Koeiemart op 25 oktober 2017.

  Er heeft zich één inspreker gemeld:
  - Dhr. A. Lubach, voorzitter van BOVAK, bond van kermisbedrijfhouders.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voor de behandeling is burgemeester Molkenboer als portefeuillehouder uitgenodigd.

  Gevraagd besluit:
  De gemeenteraad besluit de volgende zienswijze vast te stellen:
  1 .a De gemeente onderschrijft de noodzaak van de voorgestelde ontwikkelingen uit de Kadernota 2019 VRU;
  1.b De gemeente stemt in met de financiële gevolgen van ontwikkelingen uit het financiële kader;
  1 c De gemeente stemt in met de financiële gevolgen van de beleidsontwikkelingen, met de kanttekening dat de VRU wordt verzocht de uitbreiding van de inkooporganisatie beter te onderbouwen en dat de VRU onderzoekt of het experiment met de paraatheid van de brandweer kostenefficiënter kan worden uitgevoerd
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)