Commissie Middelen 06 december 2016 20:00:00

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • 1

  Opening en mededelingen

  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2

  Spreekrecht burgers

  Raadzaal
  1 documenten
  Burgers worden in de gelegenheid gesteld over geagendeerd of niet-geagendeerde onderwerpen in te spreken. Graag onderwerpen aanmelden via raadsgriffie@woerden.nl of (0348) 428 805 vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering. De commissie kan naar aanleiding van het spreekrecht beslissen een onderwerp aan de agenda toe te voegen.

  Mevrouw A. Pennewaard inzake initiatief De Hallen (zie bijlage)


  Inspreken over geagendeerde onderwerpen vindt plaats bij het desbetreffende agendapunt.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3

  Vaststellen van de agenda

  Raadzaal
  geen documenten
  De commissie wordt gevraagd de agenda vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de commissie Middelen van 15 november 2016 vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De commissie wordt gevraagd de langetermijnagenda vast te stellen.
  - Geel gemarkeerde cellen zijn de aanpassingen of toevoegingen ten opzichte van de langetermijnagenda van november 2016.
  - Groen gemarkeerde rijen zijn afgehandeld.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Collegeleden en commissieleden worden in de gelegenheid gesteld om relevante en actuele ontwikkelingen te delen en vragen te stellen inzake verbonden partijen en regionale samenwerking. Het betreft een korte mondelinge terugkoppeling, waar nodig kan de commissie het college verzoeken om aanvullende informatie in een raadsinformatiebrief op te nemen, zodat de gehele raad en derden er kennis van kunnen nemen.

  Voor deze commissie gaat het om de volgende verbonden partijen:
  - U10
  - Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
  - Regionaal Historisch Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC)
  - Recreatieschap Stichtse Groenlanden
  - Samenwerking Alphen aan den Rijn-Gouda-Woerden
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 7

  Rondvraag

  Raadzaal
  geen documenten
  De commissieleden worden in de gelegenheid gesteld tot het stellen van vragen aan het college of aan andere leden van de commissie.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voor de behandeling is wethouder Haring uitgenodigd.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voor de behandeling is burgemeester Molkenboer uitgenodigd.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voor de behandeling zijn uitgenodigd de heer Van de Poppe (Rekenkamercommissie Woerden) en wethouder Haring.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Voor de behandeling is wethouder De Weger uitgenodigd.

  Voor de huisvesting van statushouders ontvangt u ter bespreking in januari een raadsvoorstel. Reden van agendering van de raadsinformatiebrief is de volgende alinea uit de brief:

  "In U10-verband zijn eveneens een aantal stappen gezet waaronder afspraken die zijn vastgelegd in het convenant zoals aangegeven in de RIB 16R.00604. Dit convenant is geaccordeerd door het college en is aan u ter consultatie toegezonden. U kunt in de commissievergadering Middelen van december uw opmerkingen en suggesties meegeven. Regionale ondertekening heeft in januari 2017 plaats (in tegenstelling tot het bericht wat is afgegeven in de commissie Middelen van 15 november 2016)."
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 12

  Sluiting

  Raadzaal
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)