Wettelijke taak en werkwijze

Per 1 januari 2006 moet elke gemeente over een rekenkamerfunctie beschikken. Deze verplichting komt voort uit de Wet dualisering gemeentebestuur die op 7 maart 2002 is ingevoerd.

Dualisme houdt in dat de gemeenteraad - via verkiezingen gekozen door de inwoners - het hoogste algemene bestuursorgaan in een gemeente is. Voor een gemeente betekent dit dat de raad in algemene hoofdlijnen (kaders) keuzes maakt over welk beleid, dus welke doelen zij wil behalen en welke (financiële) middelen zij hiervoor beschikbaar stelt.

Dit beleid wordt vervolgens uitgewerkt en uitgevoerd door het College van Burgemeester en Wethouders (en de ambtenarenorganisatie). Achteraf moet de gemeenteraad controleren of het beleid goed is uitgevoerd.

Om deze controle uit te kunnen voeren is de raad grotendeels afhankelijk van de informatie die het college verstrekt. Om onder andere de controle van de raad te versterken is per wet de rekenkamerfunctie ingevoerd. Dit heeft in Woerden in 2004 tot de oprichting van een rekenkamercommissie geleid. Een rekenkamercommissie heeft namelijk de bevoegdheid om onderzoeken binnen de gemeente te doen en om alle informatie die hiervoor nodig is bij de gemeente op te vragen. Ook de informatie die het college niet naar de raad heeft gestuurd.

De Rekenkamercommissie Woerden

De rekenkamercommissie van de gemeente Woerden is 1 juli 2004 officieel benoemd door de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft voor deze commissie een verordening vastgesteld. Daarin krijgt de rekenkamercommissie de opdracht het gemeentelijke beleid op de volgende aspecten te onderzoeken:

  • Doeltreffendheid: zijn de bedoelde maatschappelijke effecten van het beleid bereikt?
  • Doelmatigheid: zijn de beschikbare middelen (tijd, personeel, geld) goed besteed?
  • Rechtmatigheid: heeft de gemeente de voor haar geldende wettelijke regels en zelf geformuleerde regels (verordeningen) gevolgd bij de uitvoering van het beleid?
  • Bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie: hoe vindt sturing en controle van de ambtelijke organisatie plaats?

De rekenkameronderzoeken hebben als doel om het functioneren van de gemeente te verbeteren. Elk jaar wordt daarvoor een aantal onderwerpen onderzocht. Onder het kopje onderzoeken vindt u een overzicht van alle lopende en afgeronde onderzoeken.

Zo werkt de rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie heeft een werkwijze met daarin het huishoudelijk reglement, de keuzecriteria voor een onderzoek, een plan van aanpak en er is aandacht voor de verschillende communicatie mogelijkheden. Deze pagina’s op deze website zijn hier een voorbeeld van. Daarnaast is er een publieksfolder geschreven en publiceert de rekenkamercommissie regelmatig berichten via de gemeentelijk informatiepagina in de Woerdense Courant.

Jaarcyclus rekenkamercommissie

Voor elk kalenderjaar bepaalt de rekenkamercommissie welke onderwerpen zij wil gaan onderzoeken. Om dit te bepalen luistert zij naar de ideeën van raadsleden, inwoners, wijkplatforms en organisaties in Woerden. De keuze wordt bepaald op basis van heldere criteria. Deze staan opgesomd in de Werkwijze van de rekenkamercommissie.

Zodra duidelijk is wat de nieuwe onderzoeksonderwerpen zijn, wordt dit opgeschreven in een jaarplan. Ook lopende onderzoeken en overige activiteiten komen hierin aan de orde. Aan het einde van een kalenderjaar legt de rekenkamercommissie verantwoording af over de door haar verrichte activiteiten en de besteding van haar budget. Dit gebeurt door middel van een jaarverslag.

Ideeën voor onderzoeken

De rekenkamercommissie hoort graag wat u onderzocht wilt zien en waarom. Heeft u een idee? Stuur dan een e-mail naar de rekenkamercommissie. Uw idee wordt besproken in de commissie. Daarna hoort u wat de commissie doet met uw idee.