Vorm en samenstelling

Vanuit de Wet dualisering gemeentebestuur 2002 is elke gemeente verplicht om een rekenkamerfunctie in te stellen.

Vorm en samenstelling van de rekenkamercommissie

In de gemeente Woerden is in 2004 gekozen voor het instellen van een rekenkamercommissie. Sinds 2006 bestaat de rekenkamercommissie uit vijf externe, onafhankelijke leden. 'Extern' betekent dat deze leden niet in dienst zijn van de gemeente Woerden. 'Onafhankelijkheid' houdt in dat de leden van de rekenkamercommissieleden geen belang mogen hebben bij de (politieke) belangen van de gemeente Woerden. Om deze onafhankelijkheid te garanderen is er in de Verordening op de Rekenkamercommissie Woerden, in artikel 5, een lijst opgenomen met functies die niet tegelijkertijd met het lidmaatschap van de rekenkamercommissie mogen worden uitgeoefend. Het lidmaatschap van de rekenkamercommissie is voor de leden dus een nevenfunctie die los staat van hun reguliere werk.

Taken binnen de rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie bestaat uit een voorzitter en vier leden.  De voorzitter is verantwoordelijk voor de doelstelling van de rekenkamercommissie, het budget, de kwaliteit van de commissie, de procedures en de (externe) communicatie van de rekenkamercommissie. De overige vier leden zijn in tweetallen primaathouders van een onderzoek. Dit houdt in dat zij bij toerbeurt de uitvoering van een onderzoek begeleiden. Zij stellen de onderzoeksopzet op en sturen op de kwaliteit, voortgang en uitvoering van een bepaald onderzoek. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de formulering van de conclusies en aanbevelingen bij de afronding van een onderzoek.

Ambtelijke ondersteuning

De externe leden van de rekenkamercommissie worden ondersteund door een ambtelijk secretaris / onderzoeker, mevrouw drs Lisanne van Beek.