Jaarverslag

Voor 1 april van elk kalenderjaar legt de rekenkamercommissie door middel van een jaarverslag verantwoording af aan de gemeenteraad over haar werkzaamheden uit het voorafgaande kalenderjaar.

In het jaarverslag staat welke onderzoeken zij heeft afgerond en tot welke besluiten van de gemeenteraad dit heeft geleid. Tevens wordt beschreven wat de stand van zaken is van de onderzoeken die nog doorlopen vanuit het jaar daarvoor. Ook wordt verslag gedaan van alle overige activiteiten die de rekenkamercommissie dat jaar heeft ontplooid. Tot slot legt zij verantwoording af over de besteding van het haar toegekende budget.

De jaarverslagen zijn openbaar.

U kunt de jaarverslagen hieronder downloaden: